POKL

Drukuj

ezpProjekt  „Edukacja zawodowa w praktyce” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt był realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Termin realizacji 1.07.2013 r. - 30.06.2015 r.


Cel główny projektu:
Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych u 2000 uczniów z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu i innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Szkoła, biorąc udział w projekcie opracuje i wdroży program rozwojowy ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z małych miejscowości oraz podniesienie, jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT.W ramach projektu zostaną zrealizowane dodatkowe zajęcia prowadzone metodą projektu z wykorzystaniem platformy e-learningowej, a ponadto uczniowie wezmą udział w praktykach i płatnych stażach zawodowych.