Aktualne projekty unijne

 logo fundusze

tytuł projektu:
Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
 
Lider Projektu:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 
działanie:
8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego
 
poddziałanie:
8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
 
dziedzina:
nauka i edukacja
 
wartość projektu:
-  zł
 
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
 realizacja projektu  01.01.2016 do 30.09.2018
 
Opis projektu
 
Projektem zostało objętych 28 szkół i placówek ponadgimnazjalnych w regionie, 560 uczniów i uczennic oraz 56 nauczycieli. To kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje i doposażenie placówek. Część dotycząca praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zakłada podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz możliwość aktualizacji wiedzy i umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy. Szkoły, poprzez otrzymane w ramach projektu doposażenie pracowni fonetycznych, dydaktycznych i warsztatów kształcenia zawodowego, wzbogacą swoją ofertę edukacyjną. Będą miały okazję nawiązać stałą współpracę w przedsiębiorcami, którzy czynnie wezmą udział we wdrażaniu dualnego systemu nauczania w szkołach na każdym etapie realizowanych zadań i zapewnią udział 224 uczniów w stażach i praktykach zawodowych w swoich przedsiębiorstwach.

Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

tytuł projektu:
Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach
nazwa beneficjenta:
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SZKOLEŃ I TURYSTYKI "KAROL"
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie
starachowicki
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie:
8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego
poddziałanie:
8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
dziedzina:
nauka i edukacja
wartość projektu:
434 400.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
369 240.00 zł
 projekt realizowany w latach 2014-2020
 
Opis projektu
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. W ramach projektu będą rozwijane kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku angielskim lub niemieckim oraz kompetencje społeczne i obywatelskie. W projekcie weźmie udział 140 osób, w tym 56 uczennic i 84 uczniów Technikum nr 2 w Starachowicach. Okres realizacji projektu to: 1 lutego 2016 r. – 31 grudnia 2017 r. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 3 działania:
    1. kursy języka angielskiego,
    2. kursy języka niemieckiego,
    3. kursy rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.
Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie języka angielskiego lub niemieckiego (120 godzin) oraz w kursie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich (48 godzin). Dla uczestników projektu zaplanowano przeprowadzenie egzaminu określającego poziom kompetencji komunikacji w języku obcym (wg poziomów RE) – TOEIC Brigde lub WiDaF Basic. Część uczniów otrzyma możliwość zdobycia certyfikat języka angielskiego BEC Preliminary.
Całkowity koszt projektu to 434 400 zł Projekt realizowany bez partnera.

 power

tytuł projektu:
Młody europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec! - konkurs 2015
 
nazwa beneficjenta:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
współfinansowany:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020
 
działanie:
IV oś priorytetowa Innowacje społecze i współpraca ponadnarodowa
 
projekt:
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
 
partnerzy:
EUROMIND PROJECTS - Hiszpania; Associação de Mobilidade Intercultural Euromob - Portugalia
 
wartość projektu:
763 886.50 zł
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 31-12-2015 do 30-12-2017
 
Opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie mobilności edukacyjnej młodzieży i lepsze przygotowanie do wejścia na coraz to bardziej wymagający rynek pracy. Grupa beneficjentów zdobywać będzie wiedzę branżową i poszerzać znajomość swojego zawodu oraz umiejętności interpersonalne. Partnerami w projekcie są instytucje - hiszpańska - EUROMIND PROJECTS i portugalska Associação de Mobilidade Intercultural Euromob. Uczniowie uczestniczący w mobilnościach poznają kulturę i zabytki kraju goszczącego. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy projektu otrzymują dokumenty potwierdzajace odbycie szkolenia lub stażu - Dokument Europass Mobilność i ECVET. W projekcie zaplanowano sześć 2 tygodniowych mobilności, w których ogółem weźmie udział 101 uczniów.
 

 power

 
 
tytuł projektu:
 Profesjonalni na europejskim rynku pracy - konkurs 2016
 
nazwa beneficjenta:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
współfinansowany:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020
 
działanie:
IV oś priorytetowa Innowacje społecze i współpraca ponadnarodowa
 
projekt:
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
 
partnerzy:
EUROMIND PROJECTS - Hiszpania; Associação de Mobilidade Intercultural Euromob - Portugalia
 
wartość projektu:
614 941,35 zł
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 01.10.2016 r. do 31.01.2018 r.
 
Opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie mobilności edukacyjnej młodzieży i lepsze przygotowanie do wejścia na coraz to bardziej wymagający rynek pracy. Grupa beneficjentów zdobywać będzie wiedzę branżową i poszerzać znajomość swojego zawodu oraz umiejętności interpersonalne. Partnerami w projekcie są instytucje - hiszpańska - EUROMIND PROJECTS i portugalska Associação de Mobilidade Intercultural Euromob. W Hiszpanii uczniowie odbędą staże w postaci kursów zawodowych w placówkach kształcenia zawodowego (VET-SCHOOL). W Portugalii zorganizowano praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach (VET-COMP). Uczniowie uczestniczący w mobilnościach poznają kulturę i zabytki kraju goszczącego. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy projektu otrzymają dokumenty potwierdzajace odbycie szkolenia lub stażu - Dokument Europass Mobilność i ECVET. W projekcie zaplanowano pięć 2 tygodniowych mobilności, w których weźmie udział ogółem 90 uczniów.

 

power

 
 
tytuł projektu:
 E-learning i nowe technologie w kształceniu techników  - konkurs 2016
 
nazwa beneficjenta:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
współfinansowany:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE
 
projekt:
projekt realizowany na zasadach programu Erasmus+
 
partnerzy:
Associação Intercultural Amigos da Mobilidade - Portugalia; 
 
wartość projektu:
28 832 Euro
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 15.11..2016 r. do 14.11.2017 r.
 
Opis projektu
 
Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości i innowacyjności w zakresie nauczania poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
Cele szczegółowe projektu to:
  • udział w szkoleniu międzynarodowym,
  • zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników projektu w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w nauczaniu - e-learning, blended learning, wideokonferencje, prowadzenie blogów edukacyjnych, tworzenie tutoriali edukacyjnych z wykorzystaniem darmowego oprogramowania, webinarium, 
  • rozwijanie współpracy międzynarodowej w edukacji, nawiązanie kontaktów ze szkołami portugalskimi o zbliżonej ofercie edukacyjnej ( informatyka, mechanika, elektrotechnika, technika odnawialnych źródeł energii) i wymiana doświadczeń, 
  • rozwijanie znajomości języków obcych wśród uczestników projektu.

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w szkolnictwie zawodowym jest niezwykle ważne i atrakcyjne szczególnie w nauczaniu przedmiotów zawodowych technicznych. Dzięki nim można tworzyć wirtualne laboratoria i pokazywać symulacje skomplikowanych procesów, często bardzo abstrakcyjnych i bez wizualizacji trudnych do zrozumienia. Każda forma doskonalenia umiejętności w tym zakresie jest potrzebna. Spotkanie z nauczycielami portugalskimi pozwoli na wymianę dobrych praktyk wypracowanych przez polskich i portugalskich nauczycieli. Zaplanowano także spotkanie spotkanie z ekspertem doktorem Nuno Varajao Barbosa na temat międzynarodowej konferencji TVET w Malezji w sierpniu 2015 roku na temat implementacji e-learningu w szkolnictwie zawodowym.  Więcej >>>>


 

 

tytuł projektu:
 Polak - Europejczyk - dobry fachowiec ! - konkurs 2017
 
nazwa beneficjenta:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
współfinansowany:
nie
 
program:
ERASMUS+
 
Akcja 1:
Mobilność edukacyjna
 
projekt:
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
 
partnerzy:
EUROMIND PROJECTS - Hiszpania; Associação de Mobilidade Intercultural Euromob - Portugalia
 
wartość projektu:
149 172,00 EUR
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 30.11.2017 r. do 29.11.2019 r.
 
Opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie mobilności edukacyjnej młodzieży i lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez odbycie stażu zagranicznym przedsiębiorstwie. Uczniowie będą zdobywać wiedzę branżową i doskonalić umejętności językowe i interpersonalne. Partnerami w projekcie są instytucje: hiszpańska - EUROMIND PROJECTS, portugalska - Associação de Mobilidade Intercultural Euromob i irlandzka - Your International Training. W Hiszpanii uczniowie odbędą staże w postaci kursów zawodowych w placówkach kształcenia zawodowego (VET-SCHOOL). W Portugalii i w Irlandii zorganizowano dla uczniów praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach (VET-COMP).Uczniowie uczestniczący w mobilnościach poznają kulturę i zabytki kraju goszczącego. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy projektu otrzymają dokumenty potwierdzajace odbycie szkolenia lub stażu - Dokument Europass Mobilność i ECVET. W projekcie zaplanowano pięć 2 tygodniowych mobilności, w których weźmie udział ogółem 78 uczniów.
 
© 2017 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.