Egzamin maturalny

Drukuj

 

 cke                                                                                                      logo oke

                                                     


Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego, informatory maturalne, karty wzorów, arkusze z poprzednich lat znajdziesz na stronie:

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach. Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego (dla zdających, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu) - 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14.00 część pisemna.


  1. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny 
  2. Dokument do pobrania (pdf)

 koronawirus 


 

Wykaz olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych (...) egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty (aktualizacja z 5 kwietnia 2019 r.), zwanym dalej „wykazem olimpiad”, dostępnym pod następującym adresem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej1.pdf

Nazwa olimpiady  Organizator Przedmiot
 Olimpiada Matematyczna  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

 egzamin maturalny: matematyka

 Olimpida Literatury i Języka Polskiego  Instytut Badań Literakich PAN  egzamin maturalny: język polski
 Olimpiada Informatyczna  Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie  egzamin maturalny: informatyka
 Olimpiada Języka Angielskiego  Wyższa Szkoła Języków im. Samuela Lindego w Poznaniu  egzamin maturalny: język angielski
 Olimpiada Języka Niemieckiego  Wyższa Szkoła Języków im. Samuela Lindego w Poznaniu  egzamin maturalny: język niemiecki
 Ogólnopolska Olimpiada Historyczna  Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie  egzamin maturalny: historia
 Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 egzamin maturalny: historia
 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  Uniwersytet Warszawski  egzamin maturalny: wiedza o społeczeństwie
 Olimpiada Geograficzna  Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie  egzamin maturalny: geografia

 

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

   do kogo składa?  do kiedy?
(deklaracja wstępna)
 do kiedy?
(deklaracja ostateczna)
wzór deklaracji
(załącznik do pobrania)
dodatkowe informacje
(nr sekcji) 
 A. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r.  do dyrektora szkoły macierzystej  do 30 września 2019 r  do
7 lutego 2020 r.
 1a  2.1.

 B.

  •  Absolwent, który ukończył technikum (...) w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019
 do dyrektora szkoły macierzystej  do 30 września 2019 r. (nieobowiązkowo)  do
7 lutego 2020 r.
 1a  2.2


 

 Tematy maturalne z języka polskiego "stara formuła" 

pobierz


Opłata za egzamin maturalny

 

Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

Przykład 1.: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2017 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2018 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2019 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2020 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

Przykład 2.: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2020 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.

Przykład 3.: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2020 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

Przykład 4.: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2020 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.