Kierunki kształcenia z elementami OZE

logo upProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TECHNIK BUDOWNICTWA
+ budownictwo pasywne i energooszczędne

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Obowiązujący w Technikum nr 2 w Starachowicach program kształcenia w zawodzie, oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.:

 • Rysunek techniczny
 • Technologia robót murarskich i tynkarskich
 • Organizacja robót budowlanych
 • Kosztorysowanie w budownictwie
 • Język obcy zawodowy w budownictwie
 • Działalność gospodarcza w budownictwie
 • Dokumentacja techniczna
 • Roboty murarskie i tynkarskie
 • Nadzór robót budowlanych
 • Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie
 • Praktyki zawodowe


obejmuje dodatkowe treści:

 • budowa i dokumentacja domów energooszczędnych i pasywnych;
 • rysunek techniczny domu pasywnego i energooszczędnego, wykorzystanie oprogramowania komputerowego;
 • właściwości i dobór materiałów budowlanych stosowanych w domach pasywnych i energooszczędnych; 
 • dobór optymalnych źródeł pozyskiwania ciepła do ogrzewania budynków energooszczędnych i pasywnych;
 • instalacje domowe sterowane elektronicznie „inteligentny dom” i fotowoltaiczne;
 • rodzaje instalacji budowlanych – odzysk ciepła z powietrza-rekuperacja, wentylacja mechaniczna, pompa ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne.

TECHNIK ELEKTRYK
+ instalacje OZE

Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych.

Obowiązujący w Technikum nr 2 w Starachowicach program kształcenia w zawodzie, oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.:

 • elektrotechnika i elektronika;
 • maszyny i urządzenia elektryczne;
 • instalacje elektryczne;
 • działalność gospodarcza w branży elektrycznej;
 • język obcy w branży elektrycznej;
 • pomiary w elektrotechnice i elektronice;
 • montaż maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • montaż instalacji elektrycznych;
 • obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • praktyki zawodowe;


obejmuje dodatkowe treści:

 • przepisy prawne dotyczące instalacji fotowoltaicznych, solarnych i grzewczych zasilanych pompami ciepła;
 • materiały stosowane w urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 • rodzaje urządzeń i instalacji zasilanych z odnawialnych źródeł energii;
 • budowa i zasada działania fotoogniw, pomp ciepła i kolektorów słonecznych;
 • osprzęt instalacyjny PV – regulator ładowania, przetwornica napięcia;
 • wymagania eksploatacyjne instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, dobór parametrów instalacji;
 • zasady montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pomp ciepła.

TECHNIK MECHATRONIK
+ urządzenia i systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii


Technik mechatronik posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowany jest do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Obowiązujący w Technikum nr 2 w Starachowicach program kształcenia w zawodzie, oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.:

 • elektrotechnika i elektronika;
 • technologie i konstrukcje mechaniczne;
 • pneumatyka i hydraulika;
 • urządzenia i systemy mechatroniczne;
 • działalność gospodarcza w branży mechatronicznej;
 • język obcy w branży mechatronicznej;
 • pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych;
 • techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne;
 • wykonywanie pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki;
 • obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowanie i programowanie w mechatronice;


obejmuje dodatkowe treści:

 • automatyka i obsługa urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 • dobór narzędzi i elementów do wykonywania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 • układy sterowania wytwarzaniem i zużyciem energii pochodzącej z OZE;
 • montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych dla instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wodnych;
 • przegląd, konserwacja i naprawa podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych w układach współpracujących z OZE;
 • dokumentacja techniczna urządzeń i systemów mechatronicznych, elementów i układów automatyki wykorzystujących odnawialne źródła energii, wykorzystanie oprogramowania CAD/CAM.

 

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
+ racjonalne wykorzystanie zasobów OZE


Technik ochrony środowiska jest przygotowany do badania stanu środowiska, monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby, planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami oraz planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Obowiązujący w Technikum nr 2 w Starachowicach program kształcenia w zawodzie, oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.:

 • stan i zasoby środowiska;
 • ochrona wód;
 • ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami;
 • gospodarka odpadami oraz ochrona gleb;
 • działalność gospodarcza w ochronie środowiska;
 • język obcy w ochronie środowiska;
 • monitoring środowiska;
 • organizacja prac w ochronie środowiska;
 • komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska;
 • praktyki zawodowe


obejmuje dodatkowe treści:

 • wpływ energetyki odnawialnej na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń;
 • budowa i zasady działania elektrowni wodnych;
 • wykorzystanie energii geotermalnej i cieplnej powietrza;
 • budowa i zasady działania pomp ciepła;
 • zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne;
 • biogazownie w oczyszczalni ścieków;
 • biogazownie na składowisku odpadów;
 • odzysk energii cieplnej z powietrza - rekuperacja;
 • środowiskowe uwarunkowania elektrowni wiatrowych;
 • utylizacja odpadów powstających przy produkcji i eksploatacji modułów fotowoltaicznych i absorberów kolektorów słonecznych.


TECHNIK URZADZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Opis kierunku

Absolwenci Technikum nr 2 w Starachowicach w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.
Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizacje w zakresie między innymi energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Absolwenci Technikum mogą kontynuować naukę na wielu uczelniach wyższych, w tym m.in. na kierunkach energetyka, elektrotechnika, inżynieria środowiska. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii
i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości.

Treści kształcenia

 • odnawialne źródła energii - zasoby, pozyskiwanie, projektowanie i wykorzystywanie w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy;
 • technologie odnawialnych źródeł energii, ekologiczne skutki przetwarzania energii, podstawy prawne ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, a także elementy polityki energetycznej w Polsce;
 • analogowe i cyfrowe systemy pomiarowe, numeryczne systemy sterowania i regulacji oraz wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych.


Umiejętności

 • projektowanie i nadzorowanie instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej – kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, w obiektach przeznaczonych do ogrzewania i poboru ciepłej wody, w domach mieszkalnych, budynkach biurowych lub zakładach przemysłowych;
 • nadzorowanie i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych;
 • sprawowanie nadzoru technicznego w administracji państwowej w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji instalacji sanitarnych;
 • prowadzenie prac badawczych, uzupełniających, pomiarowych i pomocniczych w ramach własnej działalności gospodarczej.


Kwalifikacje

 • określanie warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej;
 • planowanie pracy związanej z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej; 
 • dobieranie urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • organizowanie i nadzorowanie prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energii odnawialnej;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 
 • wykonywanie montażu urządzeń tj. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły opalane biomasą, wentylatory, sprężarki;
 • kontrolowanie działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowanie systemów energetyki odnawialnej;
 • przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki energią;
 • stosowanie technik komputerowych do realizacji zadań zawodowych związanych z energetyką odnawialną;
 • badanie wpływu obiektów energetycznych na środowisko.


Możliwości zatrudnienia

 • firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej;
 • serwisy obsługi w/w urządzeń;
 • firmy zajmujące się montażem kotłowni ekologicznych;
 • firmy dystrybutorskie i doradcze zajmujące się urządzeniami odnawialnych źródeł energii;
 • hurtownie instalatorstwa sanitarnego;
 • centra ekologicznych systemów grzewczych;
 • organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się odnawialnymi źródłami energii;
 • zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energie elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne) ;
 • administracja publiczna, banki gdzie potrzebny będzie doradca techniczny do zaopiniowania dokumentacji technicznej instalacji (np. po to aby przyznać osobie zainteresowanej korzystny kredyt);

 

© 2017 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.