Statut

 

 

Statut

Stowarzyszenia Przyjaciół Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół  Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2  w Starachowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie ZSZ Nr 2 w Starachowicach”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dziennik Ustaw z 1989r. Nr 20, poz. 104 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3

 1. Siedziba władz znajduje się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2  przy ul. 1-go Maja 4 w Starachowicach.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Starachowic i województwa świętokrzyskiego.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonywanie usług osobom fizycznym i prawnym. 

§ 7

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: „ Stowarzyszenie Przyjaciół Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach”.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
  1. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej ZSZ Nr 2 w Starachowicach,
  2. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów ZSZ Nr 2 w Starachowicach, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych tychże uczniów,
  3. wspomaganie ZSZ Nr 2 w Starachowicach w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
  4. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego regionu i kraju,
  5. inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych,
  6. działanie na rzecz pełnego, swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej,
  7. podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  8. wspieranie uczniów zdolnych w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju,
  9. pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw, mających na celu organizowanie młodzieży do  samodzielnego działania,
  10. promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,
  11. współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi,
  12. promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do konkurencyjności na rynku edukacyjnym, a tym samym do podniesienia jakości edukacji,
  13. propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz zdrowego stylu życia wolnego od używek,
  14. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  15. wspieranie rozwoju niekomercyjnej kultury i sztuki,
  16. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kultury regionów,
  17. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  18. działanie na rzecz pokoju i praw człowieka.

§ 9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia,
  2. gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat,
  3. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
  4. fundowanie stypendiów.

§ 10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
   1. zwyczajnych,
   2. wspierających,
   3. honorowych,
   4. seniorów.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie deklaracji. Deklaracja winna zawierać imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres kandydata, a także miejsce pracy i zainteresowania.
 3. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Warunkiem przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenie jest wypełnienie deklaracji. Deklaracja musi zawierać nazwę i adres siedziby członka wspierającego Stowarzyszenie.
 6. W poczet członków wspierających Stowarzyszenie przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub dziedzin objętych jego obowiązkami statutowymi.
 8. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 9. Członkiem seniorem może zostać osoba fizyczna w przeszłości związana z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2, tj. emerytowany nauczyciel czy pracownik administracji, który złoży deklarację pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej. Członkostwo seniora w drodze uchwały nadaje Zarząd.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
   1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
   2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
   3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
   4. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
   1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
   2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
   3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
   4. regularnego opłacania składek.

§ 15

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi i  seniorzy  są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Członkowie honorowi i seniorzy mają prawo czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia na zasadach członka zwyczajnego.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy,
   2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. ze względu na niewywiązywanie się z powierzonych zadań i podjętych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia,
   4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   5. śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
   1. Walne Zebranie Członków,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba przyjętych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

§ 19

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
  W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 5 lat  jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie porządku obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
  1. uchwalanie statutu i jego zmian,
  2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  3. uchwalanie budżetu,
  4. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
  5. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
  11. powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
  12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
  1. Prezesa,
  2. Wiceprezesa,
  3. Sekretarza,
  4. Skarbnika,
  5. Członka zarządu,
  6. Członka zarządu
  7. Członka zarządu.
 1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
  2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  5. opracowywanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
  6. przyznawanie nagród rzeczowych i pieniężnych osobom, które położą szczególne zasługi w realizowaniu celów Stowarzyszenia, 
  7. nawiązywanie współpracy i kontaktów z władzami administracyjnymi, samorządowymi, politycznymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
  8. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  9. zwoływanie Walnego Zebrania.

§ 25

 1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów -  przy obecności co najmniej połowy członków – w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. W razie nieobecności Prezesa decyduje głos Wiceprezesa.

§ 26

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z potrzebami,  nie rzadziej jednak niż raz             na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes lub trzech innych członków Zarządu,  składając pisemny wniosek Prezesowi lub Wiceprezesowi.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad członków Zarządu Stowarzyszenia zawiadamia Prezes najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ,w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  3. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  4. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  6. podpisywanie umowy na wykonanie określonych zadań z Członkami Zarządu Stowarzyszenia,
  7. korzystanie z opinii, doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 29

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  4. inne dochody, uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym i w kasie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych  dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3.  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.     

   Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§ 30

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych na kwotę do 50 000 zł, uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes  i dwie osoby z Zarządu, działające łącznie.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych na kwotę powyżej 50 000 zł, uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes i trzy osoby z Zarządu, działające łącznie.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum ,zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż
  w ciągu miesiąca od dnia zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia w drugim terminie podejmowana jest bez względu na liczbę obecnych członków, zwykłą większością głosów.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
© 2017 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.