Open menu

Statut

 

 

Statut

Stowarzyszenia Przyjaciół Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół  Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2  w Starachowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie ZSZ Nr 2 w Starachowicach”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dziennik Ustaw z 1989r. Nr 20, poz. 104 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3

 1. Siedziba władz znajduje się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2  przy ul. 1-go Maja 4 w Starachowicach.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Starachowic i województwa świętokrzyskiego.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonywanie usług osobom fizycznym i prawnym. 

§ 7

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: „ Stowarzyszenie Przyjaciół Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach”.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
  1. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej ZSZ Nr 2 w Starachowicach,
  2. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów ZSZ Nr 2 w Starachowicach, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych tychże uczniów,
  3. wspomaganie ZSZ Nr 2 w Starachowicach w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
  4. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego regionu i kraju,
  5. inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych,
  6. działanie na rzecz pełnego, swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej,
  7. podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  8. wspieranie uczniów zdolnych w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju,
  9. pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw, mających na celu organizowanie młodzieży do  samodzielnego działania,
  10. promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,
  11. współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi,
  12. promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do konkurencyjności na rynku edukacyjnym, a tym samym do podniesienia jakości edukacji,
  13. propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz zdrowego stylu życia wolnego od używek,
  14. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  15. wspieranie rozwoju niekomercyjnej kultury i sztuki,
  16. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kultury regionów,
  17. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  18. działanie na rzecz pokoju i praw człowieka.

§ 9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia,
  2. gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat,
  3. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
  4. fundowanie stypendiów.

§ 10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
   1. zwyczajnych,
   2. wspierających,
   3. honorowych,
   4. seniorów.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie deklaracji. Deklaracja winna zawierać imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres kandydata, a także miejsce pracy i zainteresowania.
 3. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Warunkiem przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenie jest wypełnienie deklaracji. Deklaracja musi zawierać nazwę i adres siedziby członka wspierającego Stowarzyszenie.
 6. W poczet członków wspierających Stowarzyszenie przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub dziedzin objętych jego obowiązkami statutowymi.
 8. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 9. Członkiem seniorem może zostać osoba fizyczna w przeszłości związana z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2, tj. emerytowany nauczyciel czy pracownik administracji, który złoży deklarację pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej. Członkostwo seniora w drodze uchwały nadaje Zarząd.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
   1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
   2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
   3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
   4. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
   1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
   2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
   3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
   4. regularnego opłacania składek.

§ 15

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi i  seniorzy  są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Członkowie honorowi i seniorzy mają prawo czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia na zasadach członka zwyczajnego.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy,
   2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. ze względu na niewywiązywanie się z powierzonych zadań i podjętych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia,
   4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   5. śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
   1. Walne Zebranie Członków,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba przyjętych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

§ 19

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
  W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 5 lat  jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie porządku obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
  1. uchwalanie statutu i jego zmian,
  2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  3. uchwalanie budżetu,
  4. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
  5. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
  11. powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
  12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
  1. Prezesa,
  2. Wiceprezesa,
  3. Sekretarza,
  4. Skarbnika,
  5. Członka zarządu,
  6. Członka zarządu
  7. Członka zarządu.
 1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
  2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  5. opracowywanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
  6. przyznawanie nagród rzeczowych i pieniężnych osobom, które położą szczególne zasługi w realizowaniu celów Stowarzyszenia, 
  7. nawiązywanie współpracy i kontaktów z władzami administracyjnymi, samorządowymi, politycznymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
  8. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  9. zwoływanie Walnego Zebrania.

§ 25

 1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów -  przy obecności co najmniej połowy członków – w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. W razie nieobecności Prezesa decyduje głos Wiceprezesa.

§ 26

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z potrzebami,  nie rzadziej jednak niż raz             na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes lub trzech innych członków Zarządu,  składając pisemny wniosek Prezesowi lub Wiceprezesowi.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad członków Zarządu Stowarzyszenia zawiadamia Prezes najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ,w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  3. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  4. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  6. podpisywanie umowy na wykonanie określonych zadań z Członkami Zarządu Stowarzyszenia,
  7. korzystanie z opinii, doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 29

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  4. inne dochody, uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym i w kasie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych  dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3.  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.     

   Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§ 30

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych na kwotę do 50 000 zł, uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes  i dwie osoby z Zarządu, działające łącznie.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych na kwotę powyżej 50 000 zł, uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes i trzy osoby z Zarządu, działające łącznie.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum ,zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż
  w ciągu miesiąca od dnia zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia w drugim terminie podejmowana jest bez względu na liczbę obecnych członków, zwykłą większością głosów.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.