Zrealizowane projekty unijne

 

power

tytuł projektu:
Młody europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec! - konkurs 2015
 
nazwa beneficjenta:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
współfinansowany:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020
 
działanie:
IV oś priorytetowa Innowacje społecze i współpraca ponadnarodowa
 
projekt:
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
 
partnerzy:
EUROMIND PROJECTS - Hiszpania; Associação de Mobilidade Intercultural Euromob - Portugalia
 
wartość projektu:
763 886.50 zł
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 31-12-2015 do 30-12-2017
 
Opis projektu
Celem projektu było zwiększenie mobilności edukacyjnej młodzieży i lepsze przygotowanie do wejścia na coraz to bardziej wymagający rynek pracy. Grupa beneficjentów zdobyła wiedzę branżową i poszerzyła znajomość swojego zawodu oraz umiejętności interpersonalne. Partnerami w projekcie były instytucje: hiszpańska - EUROMIND PROJECTS i portugalska Associação de Mobilidade Intercultural Euromob. Uczniowie uczestniczący w mobilnościach poznali kulturę i zabytki kraju goszczącego. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy projektu otrzymują dokumenty potwierdzajace odbycie szkolenia lub stażu - Dokument Europass Mobilność i ECVET. W projekcie zrealizowano sześć 2 tygodniowych mobilności, w których ogółem wzięło udział 101 uczniów.    
 
 

 power

 
 
tytuł projektu:
 Profesjonalni na europejskim rynku pracy - konkurs 2016
 
nazwa beneficjenta:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
współfinansowany:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020
 
działanie:
IV oś priorytetowa Innowacje społecze i współpraca ponadnarodowa
 
projekt:
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
 
partnerzy:
EUROMIND PROJECTS - Hiszpania; Associação de Mobilidade Intercultural Euromob - Portugalia
 
wartość projektu:
614 941,35 zł
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 01.10.2016 r. do 31.01.2018 r.
 
Opis projektu
Celem projektu było zwiększenie mobilności edukacyjnej młodzieży i lepsze przygotowanie do wejścia na coraz to bardziej wymagający rynek pracy. Grupa beneficjentów zdobyła wiedzę branżową i poszerzyła znajomość swojego zawodu oraz rrozwinęła umiejętności interpersonalne. Partnerami w projekcie były instytucje: hiszpańska - EUROMIND PROJECTS i portugalska Associação de Mobilidade Intercultural Euromob. W Hiszpanii uczniowie odbyli staże w postaci kursów zawodowych w placówkach kształcenia zawodowego (VET-SCHOOL). W Portugalii zorganizowano praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach (VET-COMP). Uczniowie uczestniczący w mobilnościach poznali kulturę i zabytki kraju goszczącego. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy projektu otrzymują dokumenty potwierdzajace odbycie szkolenia lub stażu - Dokument Europass Mobilność i ECVET. W projekcie zrealizowano pieć 2-tygodniowych mobilności, w których wzięło udział ogółem 80 uczniów.

power

 
 
tytuł projektu:
 E-learning i nowe technologie w kształceniu techników  - konkurs 2016
 
nazwa beneficjenta:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
współfinansowany:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE
 
projekt:
projekt realizowany na zasadach programu Erasmus+
 
partnerzy:
Associação Intercultural Amigos da Mobilidade - Portugalia; 
 
wartość projektu:
28 832 Euro
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 15.11..2016 r. do 14.11.2017 r.
 
Opis projektu
 
Celem głównym projektu było doskonalenie jakości i innowacyjności w zakresie nauczania poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
Cele szczegółowe projektu to:
  • udział w szkoleniu międzynarodowym,
  • zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników projektu w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w nauczaniu - e-learning, blended learning, wideokonferencje, prowadzenie blogów edukacyjnych, tworzenie tutoriali edukacyjnych z wykorzystaniem darmowego oprogramowania, webinarium, 
  • rozwijanie współpracy międzynarodowej w edukacji, nawiązanie kontaktów ze szkołami portugalskimi o zbliżonej ofercie edukacyjnej ( informatyka, mechanika, elektrotechnika, technika odnawialnych źródeł energii) i wymiana doświadczeń, 
  • rozwijanie znajomości języków obcych wśród uczestników projektu.

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w szkolnictwie zawodowym jest niezwykle ważne i atrakcyjne szczególnie w nauczaniu przedmiotów zawodowych technicznych. Dzięki nim można tworzyć wirtualne laboratoria i pokazywać symulacje skomplikowanych procesów, często bardzo abstrakcyjnych i bez wizualizacji trudnych do zrozumienia. Każda forma doskonalenia umiejętności w tym zakresie jest potrzebna. Spotkanie z nauczycielami portugalskimi pozwoli na wymianę dobrych praktyk wypracowanych przez polskich i portugalskich nauczycieli. Nauczyciele spotkali się z ekspertem doktorem Nuno Varajao Barbosa na temat międzynarodowej konferencji TVET w Malezji w sierpniu 2015 roku na temat implementacji e-learningu w szkolnictwie zawodowym.  Więcej >>>>

 
tytuł projektu:
Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach
 
nazwa beneficjenta:
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SZKOLEŃ I TURYSTYKI "KAROL"
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie
starachowicki
 
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 
działanie:
8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego
 
poddziałanie:
8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
 
dziedzina:
nauka i edukacja
 
wartość projektu:
434 400.00 zł
 
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
369 240.00 zł
 projekt realizowany w latach 2014-2020
 
Opis projektu
Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. W ramach projektu podjęto działania rozwijajace kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku angielskim lub niemieckim oraz kompetencje społeczne i obywatelskie. W projekcie wzięło udział 140 osób, w tym 56 uczennic i 84 uczniów Technikum nr 2 w Starachowicach. Okres realizacji projektu to: 1 lutego 2016 r. – 31 grudnia 2017 r. W ramach projektu zostały przeprowadzone 3 działania:
    1. kursy języka angielskiego,
    2. kursy języka niemieckiego,
    3. kursy rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.
Każdy uczestnik projektu weźmie uczestniczył w kursie języka angielskiego lub niemieckiego (120 godzin) oraz w kursie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich (48 godzin). Dla uczestników projektu zaplanowano przeprowadzenie egzaminu określającego poziom kompetencji komunikacji w języku obcym (wg poziomów RE) – TOEIC Brigde lub WiDaF Basic. Część uczniów miała możliwość zdobycia certyfikatu języka angielskiego BEC Preliminary.
Całkowity koszt projektu to 434 400 zł Projekt realizowany bez partnera.
 
 

1.07.2013 r. - 30.06.2015 r.  

Projekt Edukacja Zawodowa w Praktyce realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", DZIAŁANIE 9.2 - "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego  w partnerstwie z Izbą Gospodarczą "Grono Targowe Kielce" i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 


01.10.2013 r. - 28.02.2015 r. 

Projekt Współpracy Ponadnarodowej „EKOtechnik – kształcenie z energią” realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Starachowicach wspólnie z partnerem ponadnarodowym Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz GmbH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 


2012-2014 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - "Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach" - wnioskodawca Politechnika Świętokrzyska w Kielcach >>>

 


2011-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,priorytet IX Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - "Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych" - wnioskodawca Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystki "Karol" w Starachowicach >>>

 


2011-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Działania 9.2„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - „Nowoczesna Szkoła w Starachowicach-bis” - wnioskodawca Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich oddział w Starachowicach (SIMP - ZORPOT) >>>

 


                

                                   SBBR    

 

2011-2012 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Działania 9.2„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - „Mam zawód - mam pracę” - wnioskodawca Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach >>>

 

 

 


2009 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Działania 9.2„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - "Dodatkowe Atrakcyjne zawody szansą dla młodzieży" - wnioskodawca Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich oddział w Starachowicach (SIMP - ZORPOT)

 2013 - styczeń 2015 - Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności
tytuł projektu: "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym">>>


2013-2-PL1-EFS03-43094Czas na e-learning - nowa era w nauczaniu


2012-2014 - Program Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI - TRANSFER INNOWACJI TOI - projekt współpracy wielostronnej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, tytuł projektu: " ValeRIA PLUS -Valutare la relazione tra insegnamenti e apprendimenti  con promozione e lavoro sull'unitarietà dei sistemi" - konsorcjum projektowe tworzy 21 partnerów z Włoch, Węgier, Turcji i Polski.

 


2012  - Program Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE i WYMIANY) - projekt staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii dla uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik organizacji reklamy, tytuł projektu: "Kreatywny uczeń - dobry pracownik - A creative student - A good worker"

 


2012  - Program Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE i WYMIANY) - projekt wymiany doświadczeń VETPRO tytuł projektu: "Budowanie europejskich standardów szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń" - partner College Stafford Wielka Brytania>>>

 


 comenius.png  2010 - 2012 - Dwustronny Partnerski Projekt Szkół w programie Comenius - "Kultury Europy, Europa wielu kultur - co kraj to obyczaj!" - rola tradycji i kultury w rozwoju Europy" >>>

 


 Slajd1

 

 

 

 

 

2007 - Leonardo da Vinci - staż zawodowy - "Praktyka w kraju Unii Europejskiej - wchodzę w to!" >>>

 


 

 comenius2005 06

 2005 - Socrates  - Językowy Projekt Comeniusa -  "Polak, Węgier dwa bratanki... w jednej rodzinie europejskiej" >>>

© 2017 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.