Open menu

Zrealizowane projekty unijne

Spis treści

 ZREALIZOWANE PROJEKTY

 power erasmus plus     


 

 

power

tytuł projektu:
Młody europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec! - konkurs 2015
 
nazwa beneficjenta:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
współfinansowany:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020
 
działanie:
IV oś priorytetowa Innowacje społecze i współpraca ponadnarodowa
 
projekt:
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
 
partnerzy:
EUROMIND PROJECTS - Hiszpania; Associação de Mobilidade Intercultural Euromob - Portugalia
 
wartość projektu:
763 886.50 zł
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 31-12-2015 do 30-12-2017
 
Opis projektu
Celem projektu było zwiększenie mobilności edukacyjnej młodzieży i lepsze przygotowanie do wejścia na coraz to bardziej wymagający rynek pracy. Grupa beneficjentów zdobyła wiedzę branżową i poszerzyła znajomość swojego zawodu oraz umiejętności interpersonalne. Partnerami w projekcie były instytucje: hiszpańska - EUROMIND PROJECTS i portugalska Associação de Mobilidade Intercultural Euromob. Uczniowie uczestniczący w mobilnościach poznali kulturę i zabytki kraju goszczącego. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy projektu otrzymują dokumenty potwierdzajace odbycie szkolenia lub stażu - Dokument Europass Mobilność i ECVET. W projekcie zrealizowano sześć 2 tygodniowych mobilności, w których ogółem wzięło udział 101 uczniów.    
 
 

 


power

 
 
tytuł projektu:
 Profesjonalni na europejskim rynku pracy - konkurs 2016
 
nazwa beneficjenta:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
współfinansowany:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020
 
działanie:
IV oś priorytetowa Innowacje społecze i współpraca ponadnarodowa
 
projekt:
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
 
partnerzy:
EUROMIND PROJECTS - Hiszpania; Associação de Mobilidade Intercultural Euromob - Portugalia
 
wartość projektu:
614 941,35 zł
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 01.10.2016 r. do 31.01.2018 r.
 
Opis projektu
Celem projektu było zwiększenie mobilności edukacyjnej młodzieży i lepsze przygotowanie do wejścia na coraz to bardziej wymagający rynek pracy. Grupa beneficjentów zdobyła wiedzę branżową i poszerzyła znajomość swojego zawodu oraz rrozwinęła umiejętności interpersonalne. Partnerami w projekcie były instytucje: hiszpańska - EUROMIND PROJECTS i portugalska Associação de Mobilidade Intercultural Euromob. W Hiszpanii uczniowie odbyli staże w postaci kursów zawodowych w placówkach kształcenia zawodowego (VET-SCHOOL). W Portugalii zorganizowano praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach (VET-COMP). Uczniowie uczestniczący w mobilnościach poznali kulturę i zabytki kraju goszczącego. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy projektu otrzymują dokumenty potwierdzajace odbycie szkolenia lub stażu - Dokument Europass Mobilność i ECVET. W projekcie zrealizowano pieć 2-tygodniowych mobilności, w których wzięło udział ogółem 80 uczniów.
 

power

 
 
tytuł projektu:
 E-learning i nowe technologie w kształceniu techników  - konkurs 2016
 
nazwa beneficjenta:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
współfinansowany:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE
 
projekt:
projekt realizowany na zasadach programu Erasmus+
 
partnerzy:
Associação Intercultural Amigos da Mobilidade - Portugalia; 
 
wartość projektu:
28 832 Euro
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 15.11..2016 r. do 14.11.2017 r.
 
Opis projektu
 
Celem głównym projektu było doskonalenie jakości i innowacyjności w zakresie nauczania poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
Cele szczegółowe projektu to:
  • udział w szkoleniu międzynarodowym,
  • zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników projektu w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w nauczaniu - e-learning, blended learning, wideokonferencje, prowadzenie blogów edukacyjnych, tworzenie tutoriali edukacyjnych z wykorzystaniem darmowego oprogramowania, webinarium, 
  • rozwijanie współpracy międzynarodowej w edukacji, nawiązanie kontaktów ze szkołami portugalskimi o zbliżonej ofercie edukacyjnej ( informatyka, mechanika, elektrotechnika, technika odnawialnych źródeł energii) i wymiana doświadczeń, 
  • rozwijanie znajomości języków obcych wśród uczestników projektu.

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w szkolnictwie zawodowym jest niezwykle ważne i atrakcyjne szczególnie w nauczaniu przedmiotów zawodowych technicznych. Dzięki nim można tworzyć wirtualne laboratoria i pokazywać symulacje skomplikowanych procesów, często bardzo abstrakcyjnych i bez wizualizacji trudnych do zrozumienia. Każda forma doskonalenia umiejętności w tym zakresie jest potrzebna. Spotkanie z nauczycielami portugalskimi pozwoli na wymianę dobrych praktyk wypracowanych przez polskich i portugalskich nauczycieli. Nauczyciele spotkali się z ekspertem doktorem Nuno Varajao Barbosa na temat międzynarodowej konferencji TVET w Malezji w sierpniu 2015 roku na temat implementacji e-learningu w szkolnictwie zawodowym.  Więcej >>>>

 
tytuł projektu:
Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach
 
nazwa beneficjenta:
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SZKOLEŃ I TURYSTYKI "KAROL"
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie
starachowicki
 
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 
działanie:
8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego
 
poddziałanie:
8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
 
dziedzina:
nauka i edukacja
 
wartość projektu:
434 400.00 zł
 
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
369 240.00 zł
 projekt realizowany w latach 2016-2017
 
Opis projektu
Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. W ramach projektu podjęto działania rozwijajace kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku angielskim lub niemieckim oraz kompetencje społeczne i obywatelskie. W projekcie wzięło udział 140 osób, w tym 56 uczennic i 84 uczniów Technikum nr 2 w Starachowicach. Okres realizacji projektu to: 1 lutego 2016 r. – 31 grudnia 2017 r. W ramach projektu zostały przeprowadzone 3 działania:
    1. kursy języka angielskiego,
    2. kursy języka niemieckiego,
    3. kursy rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.
Każdy uczestnik projektu weźmie uczestniczył w kursie języka angielskiego lub niemieckiego (120 godzin) oraz w kursie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich (48 godzin). Dla uczestników projektu zaplanowano przeprowadzenie egzaminu określającego poziom kompetencji komunikacji w języku obcym (wg poziomów RE) – TOEIC Brigde lub WiDaF Basic. Część uczniów miała możliwość zdobycia certyfikatu języka angielskiego BEC Preliminary.
Całkowity koszt projektu to 434 400 zł Projekt realizowany bez partnera.
 
 

1.07.2013 r. - 30.06.2015 r.  

Projekt Edukacja Zawodowa w Praktyce realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", DZIAŁANIE 9.2 - "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego  w partnerstwie z Izbą Gospodarczą "Grono Targowe Kielce" i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 


 

01.10.2013 r. - 28.02.2015 r. 

Projekt Współpracy Ponadnarodowej „EKOtechnik – kształcenie z energią” realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Starachowicach wspólnie z partnerem ponadnarodowym Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz GmbH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 


 

2012-2014 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - "Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach" - wnioskodawca Politechnika Świętokrzyska w Kielcach >>>

 


 

2011-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,priorytet IX Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - "Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych" - wnioskodawca Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystki "Karol" w Starachowicach >>>

 


 

2011-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Działania 9.2„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - „Nowoczesna Szkoła w Starachowicach-bis” - wnioskodawca Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich oddział w Starachowicach (SIMP - ZORPOT) >>>

 


         


      

                                   SBBR    

 

2011-2012 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Działania 9.2„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - „Mam zawód - mam pracę” - wnioskodawca Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach >>>

 

 

 


 

2009 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Działania 9.2„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - "Dodatkowe Atrakcyjne zawody szansą dla młodzieży" - wnioskodawca Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich oddział w Starachowicach (SIMP - ZORPOT)

 


 

2013 - styczeń 2015 - Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności
tytuł projektu: "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym">>>


 

2013-2-PL1-EFS03-43094Czas na e-learning - nowa era w nauczaniu


2012-2014 - Program Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI - TRANSFER INNOWACJI TOI - projekt współpracy wielostronnej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, tytuł projektu: " ValeRIA PLUS -Valutare la relazione tra insegnamenti e apprendimenti  con promozione e lavoro sull'unitarietà dei sistemi" - konsorcjum projektowe tworzy 21 partnerów z Włoch, Węgier, Turcji i Polski.

 


 

2012  - Program Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE i WYMIANY) - projekt staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii dla uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik organizacji reklamy, tytuł projektu: "Kreatywny uczeń - dobry pracownik - A creative student - A good worker"

 


 

2012  - Program Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE i WYMIANY) - projekt wymiany doświadczeń VETPRO tytuł projektu: "Budowanie europejskich standardów szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń" - partner College Stafford Wielka Brytania>>>

 


 


comenius.png  2010 - 2012 - Dwustronny Partnerski Projekt Szkół w programie Comenius - "Kultury Europy, Europa wielu kultur - co kraj to obyczaj!" - rola tradycji i kultury w rozwoju Europy" >>>

 


 

 Slajd1

 

 

 

 

 

2007 - Leonardo da Vinci - staż zawodowy - "Praktyka w kraju Unii Europejskiej - wchodzę w to!" >>>

 


 

 comenius2005 06

 2005 - Socrates  - Językowy Projekt Comeniusa -  "Polak, Węgier dwa bratanki... w jednej rodzinie europejskiej" >>>

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.