Open menu

Historia

Okres  Międzywojenny 

Nasza szkoła jest najstarszą szkołą średnią w mieście, dała początek szkolnictwu zawodowemu w Starachowicach, które wiąże się integralnie z potrzebami ówczesnych zakładów. 

Prekursorem szkolnictwa zawodowego był Jan Rechnio, który jesienią 1921 r. zorganizował popołudniowe Kursy Wieczorowe Ogólnokształcące dla Dorosłych.  

Okres  wojny

W 1939 r. Fabryczna Szkoła Zawodowa przemianowana została na 3-letnią Szkołę Zawodową Przemysłową podlegająca Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie. Obok szkoły kuratoryjnej rozpoczęła działalność w Zakładach Prywatna Męska Szkoła Dokształcająca Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych - Spółka Akcyjna organizująca kilkutygodniowe kursy dla robotników. Szkoła Zawodowa Przemysłowa od początku swego istnienia cieszyła się dużą popularnością. 

6 września 1939 roku 63 uczniów Fabrycznej Szkoły Zawodowej ruszyło do walki obronnej z wrogiem pod wodzą swego nauczyciela Przysposobienia Wojskowego i WF. Zasłynęli potem jako Ochotnicza Kompania Szturmowa "Starachowice", wsławili się bohaterstwem w obronie Lublina. 
Poświecono im pamiątkową tablice - na budynku szkoły. 

W 1940 r. Szkoła Zawodowa Przemysłowa została zamieniona na 2-letnią Szkolę Rzemieślniczą dla zawodów metalurgicznych der Stahlwerke Braunschweig GmbH w Starachowicach, nad którą nadzór sprawował niemiecki inspektor. Nauczyciele i uczniowie byli na podstawie umowy pracownikami der Stahlwerke Braunschweig GmbH.
Szkołą kierował początkowo inż. Kazimierz Papi a po jego śmierci (V.1942 r.) kierownictwo szkoły objął inż. Jerzy Sosnowski, a od 1944 r. Kierownikiem Szkoły został inż. Leonard Perkowski. 

W latach wojny i okupacji hitlerowskiej nauka w szkole odbywała się w zasadzie normalnie. Kształcenie uczniów ograniczało się do przedmiotów zawodowych. Działały tajne koła języka polskiego, historii, na których młodzież zdobywała wiedzę humanistyczną. W warsztatach szkolnych produkowane były części do "Stena" pistoletu automatycznego. 
W 1944 r. w zamachu na Ericha Schutza ginie młody nauczyciel Boleslaw Papi. 

Okres powojenny

W pierwszych dniach po wyzwoleniu Starachowic nauczyciele na czele z inż. L. Perkowskim i inż. J. Rechnio przystąpili do uruchomienia zajęć w Zasadniczej Szkole Zawodowej. 19 stycznia 1945 r. zadzwonił pierwszy dzwonek. Naukę rozpoczęło 85 uczniów. Dyrektorem szkoły został inż. Leonard Perkowski.
  
We wrzeniu 1945 r. kierownictwo fabryki utworzyło Gimnazjum Mechaniczne (287 uczniów) i Szkołę Zawodową (166 uczniów). Zarządzanie szkołą powierzono inż. J. Rechnio. Działały także dwa oddziały Gimnazjum Mechanicznego dla Zaawansowanych. Uczęszczali do niego uczniowie z przedwojennego Gimnazjum Koedukacyjnego i Zasadniczej Szkoły Fabrycznej. Kierownikiem był mgr inż. Jan Kasiuchna. Szkoła otrzymała nowe warsztaty, ich organizacja zajął się J. Ciszek. 

W roku szkolnym 1946/47 rozpoczęła w Starachowicach działalność 3-letnia Szkoła Przemysłowa, jej dyrektorem został mgr Kazimierz Bujnowski.

W 1947 r. w Starachowicach działał duży Ośrodek Szkolenia Zawodowego podlegający Ministerstwu Przemysłu Maszynowego. 
W ramach tego ośrodka działały szkoły: Gimnazjum Mechaniczne, przemianowane później na Gimnazjum Przemysłowe (4-letnie). Od 1948 r. dyrektorem był mgr Tadeusz Winnicki, Liceum Mechaniczne II stopnia (2 i 3 letnie dające kwalifikacje technika), przemianowane później na Liceum Przemysłu Metalowego, Szkoła Przemysłowa (3-letnia), dyrektorem był mgr Kazimierz Bujnowski, Liceum Wieczorowe Przemysłu Metalowego.

3 września 1949 r. młodzież wprowadziła się do nowego, zajmowanego obecnie budynku szkolnego, przy ulicy 1 Maja. Dyrekcja Fabryki Samochodów Ciężarowych wyposażyła szkole w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt, dostarczyła maszyny i urządzenia dla warsztatów szkolnych. 
We wrześniu 1951 r. został rozwiązany Ośrodek Szkolenia Zawodowego i powstały szkoły:  Technikum Budowy Samochodów Ministerstwa Przemysłu Maszynowego a potem Przemysłu Motoryzacyjnego, którego Dyrektorem był Zdzisław Walentkowski w latach 1951-1953), a następnie Mieczysław Karykowski w latach (1954-1955). Od 1952 r. TBS zajmowało I piętro budynku szkolnego.
Zasadnicza Szkoła Metalowo - Elektryczna podlegająca Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego CUSZ w Warszawie i Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego DOSZ w Kielcach. Kierownikiem został Bogusław Fundowicz. Zasadnicza Szkoła Metalowo - Elektryczna była największa szkoła w Kieleckim Okręgu Szkolnym, uczęszczało do niej po kilkaset uczniów. Od 1952r. ZSME zajmuje II pietro budynku szkolnego, w latach 1955/56 otrzymuje internat przy Alei Wyzwolenia. 

W 1957 r. Technikum Budowy Samochodów zostało przemianowane na Technikum Mechaniczne kształcące uczniów o 4 specjalnościach: obróbka skrawaniem, budowa silników spalinowych, odlewnictwo, elektromechanika. Dyrektorem szkoły został mgr Tadeusz Winnicki, jego z-ca inż. Władysław Kowalczyk. 
W 1958 r. Zasadnicza Szkoła Metalowo - Elektryczna zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową. Rozszerzyła znacznie zakres nauczanych przedmiotów. Dyrektorem był inż. Józef Lopaciuk w latach 1952-1972, Kierownikiem warsztatów był Czesław Szczepanowski. 
W roku szkolnym 1959/60 rozpoczęła działalność Szkoła Przysposobienia Zawodowego nr 2. Warsztaty szkolne produkowały piły mechaniczne i wyposażenie do samochodu ciężarowego "STAR". 
W roku szkolnym 1969/70 utworzono w ZSZ Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcająca, jej dyrektorem został inż. Mieczysław Suchecki. 
W roku szkolnym 1971/72 na 50-lecie szkolnictwa zawodowego Technikum Mechaniczne otrzymało imię Stanisława Dubois. Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Na I piętrze Technikum Mechanicznego odsłonięto tablice pamiątkowa. W latach 70-tych rozkwitało w technikum życie kulturalne i artystyczne. Kierownikiem zajęć pozalekcyjnych była Halina Pawłowicz skupiająca wokół siebie utalentowana artystycznie młodzież. 
Od września 1972 r. rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe nr 1, na czele którego staje inż. Mieczysław Suchecki. 

1 września 1976 r. nastąpiło połączenie szkół:
 -  Technikum Mechanicznego im. St. Dubois i Technikum Mechanicznego dla Pracujących zajmujących I piętro budynku,
 -  Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 
 -  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej 
 -  Liceum Zawodowego nr 1 zajmujących II pietro budynku przy ul. 1 Maja 4, 

                        w  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach. 

Dyrektorem Zespołu został mgr inż. Henryk Kotula do 1983r., funkcje zastępców dyrektora objęli: Maria Grochowina, Aleksander Tkaczyk, Mieczysław Karykowski. Wszyscy byli długoletnimi nauczycielami w ZSZ nr 2. Wkrótce obowiązki I Dyrektora przejmuje od 15.02.1984 - 12.12.1984 r. mgr Henryk Karykowski, po nim od 1985 do 1986 r. p.o. mgr Maria Grochowina. 

W 1977 r. Zespól Szkól Zawodowych Nr 2 awansował do grupy ośmiu najlepszych szkół w Polsce o puchar Telewizji i Przeglądu Sportowego. Od 1 lutego 1986 r. dyrektorem szkoły został mgr Władysław Pacek, dotychczasowy inspektor Oświaty i Wychowania w Starachowicach. Funkcje wicedyrektorów pełnili: mgr Maria Grochowina, od 1986 r. mgr inż. Zdzisław Komorniczak, a od 1989 r. także mgr Tomasz Wojciechowski. 
1 września 1983 r. utworzono w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną. 

W 1985 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 otrzymuje tytuł najbardziej usportowionej szkoły. 
Od 1 lutego 1990 r. funkcje dyrektora szkoły przejął dr inż. Adam Nowak. W 1991 r. stanowisko wicedyrektora Rada Pedagogiczna powierzyła mgr Jadwidze Stachowicz. W roku szkolnym 1986/87 powstała pierwsza pracownia komputerowa w szkole. 
1 września 1991 r. staraniem dr inż. A. Nowaka i inż. A. Uzara otwarto w roku 70-lecia szkolnictwa zawodowego dwuletnią Policealną Szkołę Zawodową (dzienną) oraz pracownie komputerowe. Kierownikiem laboratorium komputerowego został inż. Andrzej Uzar. W roku szkolnym 1990/91 wprowadzono do szkoły naukę języka angielskiego, a w 1992 r. w warsztatach została zainstalowana frezarka sterowana komputerowo. 
Od 1992 r. szkoła rozpoczęła intensywną edukacje informatyczną. Organizuje kursy komputerowe: podstawowy kurs obsługi komputera, specjalistyczne kursy dla zaawansowanych oraz księgowość komputerową. Powstały kolejne sale komputerowe wyposażone w nowy sprzęt. W roku szkolnym 1991/1992 w Technikum została utworzona klasa elektronika ogólna. W 1994 r. szkoła otrzymała wyposażenie laboratorium elektronicznego w ramach realizacji projektu TOR 9. 

Ostatnie dziesięciolecie

Od 1 października 1995 do 30 listopada 1996 r. p.o Dyrektora pełniła mgr Jadwiga Stachowicz. Od 1 grudnia 1996 r. do 2006r. Dyrektorem był mgr Ryszard Ludwinski, jego zastępcą - mgr Tomasz Wojciechowski, a kierownikiem szkolenia praktycznego - mgr inż. A. Borkowski. Do 2000 r. zastępcami byli też mgr inż. Z.Komroniczak, a do 2003r. mgr J. Stachowicz. 

W 1995 r. Decyzja Rady Pedagogicznej szkoła przystąpiła do eksperymentu pedagogicznego, i utworzone zostało Liceum Techniczne (jedno ze 100 w Polsce) o profilach: 1995/96 - elektronicznym, 1996/97 - kształtowanie środowiska i ekonomiczno-administracyjnym 
Od 1995/96 Technikum Mechaniczne przemianowane zostało na Technikum Zawodowe i wprowadzone zostały nowe kierunki kształcenia: energoelektronika, automatyka przemysłowa, mechanika precyzyjna w miejsce obróbki skrawaniem, obsługa pojazdów samochodowych w miejsce budowy silników spalinowych. Nowe kierunki kształcenia utworzono także w Zasadniczej Szkole Zawodowej: pamiątkarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. 
W tym okresie utworzono węzeł NASK (Internet), a od 2001 r. IDS (Internet Dla Szkól), szkołą uzyskała dostęp do Internetu na 30 stanowiskach. 

Ostatnie dziesięciolecie to okres przygotowywania szkoły do pełnienia zadań wynikających z reformy systemu edukacji, tworzenie programów wychowawczych wspierających proces dydaktyczny, przygotowania do Nowej Matury. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zrealizowano następujące prace modernizacyjne w budynku szkolnym: utworzenie nowych pracowni przedmiotowych (przedsiębiorczości, języków obcych, biologii), oddanie do użytku nowej ekologicznej kotłowni gazowej, remont sali gimnastycznej i dachu, odwodnienie budynku. 

W 2001 r. uroczyście obchodziliśmy 80-lecie szkolnictwa zawodowego w Starachowicach. Z tej okazji została odsłonięta tablica upamiętniająca postać Jana Rechnio. Dokonali tego byli absolwenci szkoły z przełomu lat 40. i 50. Jerzy Krukowski i Józef Kowalski. Tablice poświęcił i pobłogosławił biskup Adam Odzimek w asyście dziekana parafii Wszystkich Świętych ks. Józefa Domańskiego. 

Z dniem 1 września 2002 roku w miejsce Technikum Zawodowego zostaje utworzone Technikum Nr 2, a w miejsce Liceum Technicznego - II Liceum Profilowane. Pojawiły się nowe profile: zarządzanie informacja (Liceum Profilowane), budownictwa (Technikum Nr 2). 

W 2003 roku z połączenia Liceum Ogólnokształcącego nr 4 i II Liceum Profilowanego powstaje Zespół Szkół Licealnych, który zajmuje II piętro budynku szkoły. Funkcje Dyrektora objęła mgr Grażyna Małecka.
W Technikum Nr 2 utworzone zostają nowe kierunki kształcenia: technik spedytor, technik poligraf, a od 2004 roku technik mechatronik. W grudniu 2003 roku w szkole uruchomiona zostaje nowoczesna pracownia internetowa, wyposażona w 19 komputerów opartych na systemie Windows XP wraz z serwerem sieci lokalnej SBS Novell 6.0, która otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. 

W 2006r. nastąpiło połączenie szkół: Zespołu Szkół Licealnych i Technikum Nr 2 w  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach,  którym kieruje do chwili obecnej Dyrektor mgr Grażyna Małecka. Funkcje zastępców dyrektora pełnią: mgr Daniel Ożdżyński do 2007r., mgr Ryszard Ludwiński od 2006 do chwili obecnej, od 2007 - 2012 mgr inż Krzysztof Dwojak, od 2012 do chwili obecnej mgr Beata Sławińska-Kopyś. Kierownikiem Szkolenia Praktycznego jest mgr Maria Niedopytalska.


Opracowanie:
Część historyczna zrealizowana w oparciu o Kroniki pisane przez Marię Czernikiewicz, Gabrielę Trzaskę, Henryka Kotule, Leokadie Samelową, Lucjanę Elzbietę Nowak i Biuletyn pod red. A. Krawczyk.
Czesc wspólczesna zrealizowana w oparciu o Kroniki Szkolne redagowane przez Dorote Kiełek i dzieki pomocy  R. Ludwińskiego, G.Małeckiej 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.