Open menu

Erasmus+ 2017 - Polak-Europejczyk-dobry fachowiec!

Spis treści

ecvet logo ok  erasmus plus  europass
 
Tytuł projektu:
 Polak - Europejczyk - dobry fachowiec ! - konkurs 2017
 
program:
ERASMUS+
 
Akcja 1:
Mobilność edukacyjna
 
projekt:
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
 
partnerzy:
EUROMIND PROJECTS - Hiszpania; Associação de Mobilidade Intercultural Euromob - Portugalia; Your International Training - Irlandia
 
wartość projektu:
149 172,00 EUR
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 30.11.2017 r. do 29.11.2019 r.
Opis projektu
W projekcie wzięło udział 80 uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik spedytor, technik mechanik,technik elektryk, technik automatyk. Jego celem było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez udział uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych i dostosowanie go do standardówUE, rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczestników. W projekcie zrealizowano 5 dwutygodniowych mobilności w trzech krajach: Portugalii, Irlandii i Hiszpanii. W realizacji projektu wzięły udział instytucjepośredniczące: hiszpańska EuroMind, irlandzka Your International Training, portugalska Euromob, specjalizujące się w realizacji projektów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dla uczniów, kształcących się wzawodzie technik spedytor, technik informatyk zrealizowano praktyki w lokalnych przedsiębiorstwach w Portugalii i w Irlandii. Spedytorzy odbyli praktyki w portugalskich firmach zajmujących się logistyką kontraktową,ładunkiem lądowym, transportem morskim, lotniczym oraz przesyłkami kurierskimi. W Hiszpanii dla uczniów zdobywających zawód technika mechatronika, technika informatyka przygotowano szkolenia w hiszpańskichszkołach zawodowych. Technicy informatycy na kursie zawodowym w hiszpańskim Colegio Salesianos San Pedro poznali środowisko programistyczne Eclipse do tworzenia aplikacji mobilnych w systemie Android.Nauczyli się projektować aplikacje mobilne, tworzyć formularze i elementy graficzne oraz tworzyć i zarządzać relacyjną bazę danych w systemie Android. Technicy mechatronicy uczestniczyli w szkoleniu zawodowym zzakresu programowania frezarek CNC z wykorzystaniem programu CATIA V5. Zintegrowany system CAD/CAM CATIA v5 umożliwia wspomaganie szeregu etapów projektowania i wytwarzania począwszy od koncepcji,aż do wytworzenia gotowego wyrobu. Kurs obejmował podstawy modelowania w tym programie. Uczniowie poznali narzędzia projektowe i zdobyli wiedzę na temat technologii druku 3D. Szkolenie odbyło się w ColegioSalesianos Trinidad Sevilla. Szkolenie zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk i technik automatyk odbyło się w hiszpańskiej SAFA Nuestra Señora de los Reyes i obejmowało tematykęinteligentnego domu - montaż instalacji solarnych. Każda grupa odbywająca szkolenie zawodowe w ramach kursu odbyła wizytę studyjną u lokalnego pracodawcy i poznała warunki pracy w danym zawodzie w krajugoszczącym.W projekcie zastosowano system ECVET. Każdy uczestnik projektu otrzymał dokument Europass Mobilność, potwierdzający zdobyte za granicą umiejętności zawodowe, językowe i społeczne, opracowane w językupolskim i języku angielskim, a także potwierdzenie pobytu za granicą i odbycia praktyk zawodowych od instytucji pośredniczącej. Wyjazd zagraniczny umożliwił uczestnikom poznanie środowiska zawodowego,organizację i kulturę pracy w innym kraju europejskim. Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie jakości zdobytego wykształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zwiększenie szansna zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie kompetencji społecznych. Uczestnicy projektu poprzez udział w kursach językaangielskiego i języka kraju goszczącego podnieśli swoje kompetencje językowe. Dodatkowym atutem zagranicznych praktyk był atrakcyjny programy kulturowy, który pozwolił na poznanie kultury, zabytków, kuchnikrajów goszczących.
 
80 students from Technical School no 2 in the Complex of Vocational Schools No 2 in Starachowice took part in the project. They are educated in the professions of mechanical industry technician, a mechatronics80 students from Technical School no 2 in the Complex of Vocational Schools No 2 in Starachowice took part in the project. They are educated in the professions of mechanical industry technician, a mechatronicstechnician, a computer science industry technician, a logistics technician, a freight forwarding technician, an electrical technician, an automation technician.The aim of the project was to improve the quality andattractiveness of vocational education through the students’ participation in the internships and adjusting to the UE standards, alike developing of vocational and foreign language competence of participants. In theproject, 5 biweekly mobilities were fulfilled in three countries: Portugal, Ireland and Spain. In the implementation of the project 3 intermediary agencies took part: EuroMind – Spanish one’ You International Training –Irish one and Euromob – Portuguese one. These agencies specialize in the implementation of educational projects and vocational training. For students who are educated in the profession of a computer scienceindustry technician and a freight forwarding technician, vocational training was provided in the local enterprises in Portugal and Ireland. Freight forwarding technicians underwent their vocational training in thePortuguese companies which are involved in the contract logistic, land cargo, sea and air transport and curier posts. In Spain, for students who are educated in the professions of a mechatronic technician and acomputer science industry technician, courses in Spanish vocational schools were prepared. Computer science industry technicians during the course in the Spanish Colegio Salesianos San Pedro got to know theprogramming environment called Eclipse which is used to create mobile application in the Android system. They learned how to design the mobile applications, how to create a form and graphic elements as well as howto create and manage the relational data in the Android system. Mechatronic technicians took part in the course of programming a CNC milling machine with the usage of CATIA V5 programme. Integrated system –CAD/CAM CATIA V5 enables to support stages of formation, designing and producing, starting from the concept to the final products. The course presented the basics of creating in this programme. Students got toknow designing tools and gained the knowledge of 3D printing technology. The course took place in the Colegio Salesianos Trinidad Sevilla. The vocational training course for electrical technicians and automationtechnicians took place in the Spanish SAFA Nuestra Senora de los Reyes and it included the subject of an intelligent house - the assembly of instalation. Each group had a visit at a local employer and studied theconditions of work in presented professions in the hosting country. In the project the ECVET system was used. Each participant of the project received the document of Europass Mobility which confirmed vocational andsocial skills as well as language improvement that were gained during the internships. The document was elaborated in Polish and English language and it confirmed the staying abroad and the participation in thevocational training. The internships enabled the participants learning in of professional environment. They knew the rules of the arranging of work and culture of work in other European countries. The implementation ofthe project influenced on improving quality of gained vocational education and better start on the labor market. It increased chance of passing final exams that confirm vocational qualifications. The participants gainedthe ability to move on the labor market and improved the social competence. They also took part in English and host country language courses what improved their language competence.What’s more the attractive cultural programme was an additional trump of internships and it allowed to know culture and tourist attractions and cuisine of the host countries.
 
 
 f ogo RGB HEX 58  
 
© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.