Open menu

Erasmus+ 2017 - Polak-Europejczyk-dobry fachowiec!

Spis treści

ecvet logo ok  erasmus plus  europass
 
Tytuł projektu:
 Polak - Europejczyk - dobry fachowiec ! - konkurs 2017
 
program:
ERASMUS+
 
Akcja 1:
Mobilność edukacyjna
 
projekt:
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
 
partnerzy:
EUROMIND PROJECTS - Hiszpania; Associação de Mobilidade Intercultural Euromob - Portugalia; Your International Training - Irlandia
 
wartość projektu:
149 172,00 EUR
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 30.11.2017 r. do 29.11.2019 r.
Opis projektu
W projekcie wzięło udział 80 uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik spedytor, technik mechanik,technik elektryk, technik automatyk. Jego celem było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez udział uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych i dostosowanie go do standardówUE, rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczestników. W projekcie zrealizowano 5 dwutygodniowych mobilności w trzech krajach: Portugalii, Irlandii i Hiszpanii. W realizacji projektu wzięły udział instytucjepośredniczące: hiszpańska EuroMind, irlandzka Your International Training, portugalska Euromob, specjalizujące się w realizacji projektów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dla uczniów, kształcących się wzawodzie technik spedytor, technik informatyk zrealizowano praktyki w lokalnych przedsiębiorstwach w Portugalii i w Irlandii. Spedytorzy odbyli praktyki w portugalskich firmach zajmujących się logistyką kontraktową,ładunkiem lądowym, transportem morskim, lotniczym oraz przesyłkami kurierskimi. W Hiszpanii dla uczniów zdobywających zawód technika mechatronika, technika informatyka przygotowano szkolenia w hiszpańskichszkołach zawodowych. Technicy informatycy na kursie zawodowym w hiszpańskim Colegio Salesianos San Pedro poznali środowisko programistyczne Eclipse do tworzenia aplikacji mobilnych w systemie Android.Nauczyli się projektować aplikacje mobilne, tworzyć formularze i elementy graficzne oraz tworzyć i zarządzać relacyjną bazę danych w systemie Android. Technicy mechatronicy uczestniczyli w szkoleniu zawodowym zzakresu programowania frezarek CNC z wykorzystaniem programu CATIA V5. Zintegrowany system CAD/CAM CATIA v5 umożliwia wspomaganie szeregu etapów projektowania i wytwarzania począwszy od koncepcji,aż do wytworzenia gotowego wyrobu. Kurs obejmował podstawy modelowania w tym programie. Uczniowie poznali narzędzia projektowe i zdobyli wiedzę na temat technologii druku 3D. Szkolenie odbyło się w ColegioSalesianos Trinidad Sevilla. Szkolenie zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk i technik automatyk odbyło się w hiszpańskiej SAFA Nuestra Señora de los Reyes i obejmowało tematykęinteligentnego domu - montaż instalacji solarnych. Każda grupa odbywająca szkolenie zawodowe w ramach kursu odbyła wizytę studyjną u lokalnego pracodawcy i poznała warunki pracy w danym zawodzie w krajugoszczącym.W projekcie zastosowano system ECVET. Każdy uczestnik projektu otrzymał dokument Europass Mobilność, potwierdzający zdobyte za granicą umiejętności zawodowe, językowe i społeczne, opracowane w językupolskim i języku angielskim, a także potwierdzenie pobytu za granicą i odbycia praktyk zawodowych od instytucji pośredniczącej. Wyjazd zagraniczny umożliwił uczestnikom poznanie środowiska zawodowego,organizację i kulturę pracy w innym kraju europejskim. Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie jakości zdobytego wykształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zwiększenie szansna zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie kompetencji społecznych. Uczestnicy projektu poprzez udział w kursach językaangielskiego i języka kraju goszczącego podnieśli swoje kompetencje językowe. Dodatkowym atutem zagranicznych praktyk był atrakcyjny programy kulturowy, który pozwolił na poznanie kultury, zabytków, kuchnikrajów goszczących.
 
80 students from Technical School no 2 in the Complex of Vocational Schools No 2 in Starachowice took part in the project. They are educated in the professions of mechanical industry technician, a mechatronics80 students from Technical School no 2 in the Complex of Vocational Schools No 2 in Starachowice took part in the project. They are educated in the professions of mechanical industry technician, a mechatronicstechnician, a computer science industry technician, a logistics technician, a freight forwarding technician, an electrical technician, an automation technician.The aim of the project was to improve the quality andattractiveness of vocational education through the students’ participation in the internships and adjusting to the UE standards, alike developing of vocational and foreign language competence of participants. In theproject, 5 biweekly mobilities were fulfilled in three countries: Portugal, Ireland and Spain. In the implementation of the project 3 intermediary agencies took part: EuroMind – Spanish one’ You International Training –Irish one and Euromob – Portuguese one. These agencies specialize in the implementation of educational projects and vocational training. For students who are educated in the profession of a computer scienceindustry technician and a freight forwarding technician, vocational training was provided in the local enterprises in Portugal and Ireland. Freight forwarding technicians underwent their vocational training in thePortuguese companies which are involved in the contract logistic, land cargo, sea and air transport and curier posts. In Spain, for students who are educated in the professions of a mechatronic technician and acomputer science industry technician, courses in Spanish vocational schools were prepared. Computer science industry technicians during the course in the Spanish Colegio Salesianos San Pedro got to know theprogramming environment called Eclipse which is used to create mobile application in the Android system. They learned how to design the mobile applications, how to create a form and graphic elements as well as howto create and manage the relational data in the Android system. Mechatronic technicians took part in the course of programming a CNC milling machine with the usage of CATIA V5 programme. Integrated system –CAD/CAM CATIA V5 enables to support stages of formation, designing and producing, starting from the concept to the final products. The course presented the basics of creating in this programme. Students got toknow designing tools and gained the knowledge of 3D printing technology. The course took place in the Colegio Salesianos Trinidad Sevilla. The vocational training course for electrical technicians and automationtechnicians took place in the Spanish SAFA Nuestra Senora de los Reyes and it included the subject of an intelligent house - the assembly of instalation. Each group had a visit at a local employer and studied theconditions of work in presented professions in the hosting country. In the project the ECVET system was used. Each participant of the project received the document of Europass Mobility which confirmed vocational andsocial skills as well as language improvement that were gained during the internships. The document was elaborated in Polish and English language and it confirmed the staying abroad and the participation in thevocational training. The internships enabled the participants learning in of professional environment. They knew the rules of the arranging of work and culture of work in other European countries. The implementation ofthe project influenced on improving quality of gained vocational education and better start on the labor market. It increased chance of passing final exams that confirm vocational qualifications. The participants gainedthe ability to move on the labor market and improved the social competence. They also took part in English and host country language courses what improved their language competence.What’s more the attractive cultural programme was an additional trump of internships and it allowed to know culture and tourist attractions and cuisine of the host countries.
 
 
 f ogo RGB HEX 58  
 

erasmus plus f ogo RGB HEX 58

Zapraszamy na naszą grupę na FB

 

 


erasmus plus
euromob

Instytucją pośredniczącą w Portugalii był Associação de Mobilidade Intercultural Euromob  

Termin 05.02.2018 do 16.02.2018 - technik spedytor

 Portugalia - prezentacja - podsumowanie - I mobilność

Instytucje przyjmujące, w których uczniowie odbyli staże zawodowe:

  • Chuvitex - Barcelos, Portugalia - pracodawca
  • Casa Alves –Avenida de Palmeira, Portugalia - pracodawca
  • Tattoon - Esposende, Portugalia - pracodawca
  • Supermercado Jaju - Esposende, Portugalia - pracodawca
  • Sussurros do Mar Lda. - Esposende, Portugalia - pracodawca

 W ramach programu kulturowego w dniach wolnych od pracy zorganizowano wycieczki kulturowe do Porto, Viana do Castelo, Esposende.

Opiekunowie mobilności: p. Maria Niedopytalska, p. Iwona Myszka

 

DSC 2320

 

 

 f ogo RGB HEX 58

erasmus pluseuroMind

 

 

Instytucja pośrednicząca: EuroMind Hiszpania

Organizacja przyjmująca: Colegio Salesianos San Pedro

Tutor: Miguel Campos Rivera

Termin 03.09.2018 do 14.09.2019 r. - technik informatyk

Program praktyk: Programowanie aplikacji mobilych

Film - podsumowanie

II mobilności 

 
ekran 
informatycy2 kalisz 
 socket 
certyfikaty

 

Opiekunowie grupy: p. Grażyna Franczyk, p. Marzena Cukierska i koordynator z euroMind Jakub Kubicki

 f ogo RGB HEX 58

erasmus pluseuroMind

 

Organizacja pośrednicząca - EuroMind Hiszpania      

Organizacja przyjmująca - Salesianos Trinidad

Tutor: Francisco Manuel Garcia

Programowanie frezarek CNC z wykorzystaniem programu Catia v.5

Termin: 08.10.2018 do 19.10.2018 r. - technik mechanik, technik mechatronik

machatr    
   
 f ogo RGB HEX 58
 

 

  Podsumowanie III mobilności

    - Mechatronicy w Sewilli

    sala A stay in Spain was really wonderful and full of an impression. Sevilla is a beautiful place with an exceptional landscape. I really like to the openness of people to others nationalities, they are very tolerant and kind of others people. We spent the nights in a nice hotel where every day we could taste delicious food. In Sevilla, we visited many lovely and interesting places. We also visited others cities of Spain among others a Malaga which delights not only architecture but also the sea and its a coast. We visited a lot of museums which brings us closer to the history of this country. The professional approach of our Tutor Frank made that we have gotten new skills and knowledge in our profession. Thanks to this trip I gained new experiences, I got to know the Spain culture and I met a new, fantastic people. I spent a great time here and I would like to repeat this. 

Kacper - technik mechatronik

The stay in Spain was really wonderful and full of impressions. In the hostel, we could taste delicious food every day. We also visited others cities of Spain among others a Malaga. I learned new things in the Catia program. I spent a great time here and I would like to repeat this experience.
Paweł - technik mechatronik

Spain is one of the most beautiful and the most diverse countries in the world. In the city of Seville real life begins at night. I got to know a new culture. Foreign internships met my expectations.

Albert - technik mechanik

Spain is a picturesque place. We spent the nights in a nice hotel where every day we could taste delicious food. At night, there is a great climate. Spain is the most beautiful country I have ever visited. The professional approach of our Tutor Frank made that we have gotten new skills and knowledge in our profession. I spent a great time here and I would like to repeat this. I consider the whole trip was very successful.

Fabian

Study Visit - Moldes & Matrices Mesán : Moldes Mesán is a company dedicated to the manufacture and repair of specific tools. They are mainly involved in the creation of moulds and dyes. They possess advanced machinery for different types of projects: CNC machining centres, EDM wire and penetration machines, CNC milling machines, as well as a full fleet of machinery of different applications: milling machines, bending machines, shears, presses, etc. The visit is intended to make students understand the functioning and structure of a company highly developed in technology dedicated to the manufacture of moulds and dyes. They will also gain more insight into the functioning of CNC machinery.

 

 

Opiekunowie mobilności: p. Aneta Troszczak, p. G. Kmiotek


erasmus plusirlandia 

Instytycja pośrednicząca w Irlandii Your International Training.

Termin 20.05.2019 - 31.05.2019 - Mallow Irlandia

Instytucje przyjmujące - firmy, w których uczniowie odbyli praktyki: PC Comp Mallow,  IT Outlet Cork, BossCarParts Cork, Tesco Cork, Fitway Food Limited Cork.

Slajd2   Slajd6 1
 
 f ogo RGB HEX 58
Slajd5 1 
Slajd8 1  Slajd14 1
     

 

Opiekunowie mobilności: p. Hanna Zapała, p. Iwona Myszka


erasmus pluseuroMind 

Instytucją pośredniczącą w Hiszpanii była firma EuroMind.

SAFA Nuestra Senora de los Reyes; tutor: Francisco Javier Hoyo de la Torre

Termin 03.06.2019 - 14.06.2019

Fotowoltaika - elektryka i odnawialne źródła energii - inteligentny dom

Wizyta w elektrowni słonecznej w Abengoa

 

 Slajd3
Slajd5
 Slajd6
Slajd8
Slajd15
Slajd22

 

Opiekunowie mobilności: p. Grażyna Kmiotek, p. Marta Zacharska 

 f ogo RGB HEX 58

 

erasmus plusPORTUGALIA

Uczestniczka (3smt): Podczas praktyk w firmie Sussuros da Mar nabyłam wiele umiejętności  odnoszących się do mojego zawodu. Już pierwszego dnia praktyk zostaliśmy zaznajomieni ze wszystkimi sprawami organizacyjnymi. Atmosfera w zakładzie pracy była znakomita. Dostaliśmy potrzebne asortymenty do wykonywania pracy. Wszelkie problemy oraz wątpliwości były szybko rozwiązywane przez pracowników. Wszyscy dogadywaliśmy się wspaniale. Praktyka, którą odbyłam, była niesamowitym przeżyciem. Polecam wszystkim, by korzystali z tego rodzaju przedsięwzięć.

Uczestnik (4smt): W roku szkolnym 2017/19 odbyłem dwutygodniowe praktyki w firmie Chuvitex w Portugalii. Jest to firma zajmująca się składowaniem oraz wysyłaniem towarów. Głównym celem naszych praktyk było zapoznanie się z pracą magazynową oraz z kompletowaniem paletowych jednostek ładunkowych. Podczas pierwszego spotkania z przedstawicielami firmy zostaliśmy zapoznani z zasadami bhp. Warto zauważyć, że taki wyjazd to nie tylko praca i nauka, a również poznanie kultury kraju oraz jego uroków. Wyjazd był wspaniałą przygodą, która nie tylko dużo mnie nauczyła, ale także dostarczyła wielu wspaniałych wrażeń.

My name is Konrad. I am from Poland and I am 18 years old. I have practice in Safa. I am very happy about the practice. In free time we have bought the souvenirs and we visited a lot of museums. I liked the trip to Granada.

I am a third-grade technical school student. I go to the Zespół Szkół Zawodowych nr. 2 w Starachowicach. I am studying the profile of an electrician technician. My practices are taking place in Spain at Colegio SAFA Ntra. Sra. de los Reyes. On practices, we learn about renewable energy sources. We assemble various electrical installations and learn theories. A lot of time spent on the roof on which we built two houses. Next to the houses, there are photovoltaic panels arranged on racks. The whole is connected to the electrical installation located inside the house. In our spare time, we go to museums and visit the city. We also try to try local food. The practice is considered successful. Mateusz

My name is Krzysiek. I am from Poland and I am 18 years old. I am study in technical number 2 in Starachowice. My practices are taking place in Spain at Colegio SAFA Ntra. Stan. de los Reyes. We visited many museums, cathedral, and many monuments. On practices, we learn about renewable energy sources. We assemble various electrical installations and learn theories. A lot of time we spent on the roof on which we built two wooden houses. In free time we explored beautiful places in Sevilla and we bought souvenirs. This trip is amazing.

 

My name is Łukasz. I learn to work as an electrician in ZSZ nr2 in Starachowice. We did our internships at SAFA Nuestra Señora de los Reyes. Manuel is our instructor. During the practice, we built electrical installations and we took measurements. We also built a wooden house in which we made an electrical installation. Next to the house, we have set up photovoltaic panels which we connected to the electrical installation in the house. We also installed a water pump, boiler, and a tap. We learned how to use the Autocad program and we also got to know a page with sizes describing solar panels. In our free time, we sightseeing Seville. We visited the Cathedral, the Alcazar, the Giralda, Plaza de Espana, and the Seville Stadium. We also visited Granada and Malaga. In my opinion, the practice was very successful. I learned a lot and visited a lot of beautiful places.

 

My name is Kacper. I am from Poland and I am 19 years old. I have practice in Safa. I am very happy about the practice. In free time we have bought the souvenirs and we visited a lot of museums.

I am a student of technical school number 2 in Starachowice. I study electrics. I had practices at ,,SAFA" ,,Colegio SAFA Ntra , Sra , de los Reyes". During our free time, we visited the Spanish square and the local stadium in Sevilla. I am very happy with the internship.

 

Hi, my name is Maciek. I am 17 years old. I learn to work as an automation in ZSZ nr2 in Starachowice. We did our internships at SAFA Nuestra Señora de los Reyes. Manuel is our instructor. In terms of practices, we have built electrical insulations and wooden houses in which we have installed the electrical installation. Next to the wooden house we set solar panels and also installed a water boiler and a tap. We also used AutoCAD. In our free time, we visited Seville. we were visiting various monuments e.g: Plaza de Espana, the Cathedral and the Alcazar. We were also on a trip in Granada and Malaga. In my opinion, the practice was fantastic, I learned new things and visited wonderful places.

 

Hello, my name is Michał. I am 18 years old. I am learning in the profession of automatics so photovoltaic is completely new for me. I have had the chance to arrive to Spain to learn something about renewable energy for 2 weeks practice. I was learning in SAFA school. It was hard to understand everything but the teacher explained theory very simply and he was helping me every time when I did not understand. I was having much free time so I could go to the museum or to buy souvenirs. I am really happy about this internship abroad.

 

Practice in Spain was an adventure that I will never forget. I will miss the local culture and people, if I could I would stay here as long as possible. Despite the amazing atmosphere in each of the places I visited, I enjoyed a lot android programming. The teacher was demanding and willing to help what encouraged me to work hard. During the tours with our coordinator I learned a lot of interesting and surprising historical facts and after each day I could fully rest in our residence. I hope I will come back here one day.
Grzegorz - technik informatyk

 

The internship was great. Im glad I could meet such great people and visited the beautiful country. Miguel was the best teacher; he can intrigue the biggest lazybones. I learned a lot of for him for which I am grateful. He is an open person and very helpful. Inma delighted us every day delicious dishes. We can’t forget about Kuba! He tried very hard to take our time in an interesting and useful way, he always came to our taste. We could always count on him, one message was enough to find him, he always had time for everyone. 
Ola - technik informatyk

 

 

 

 

 f ogo RGB HEX 58

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.