Open menu

Polak-Europejczyk-dobry fachowiec! - regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczestnictwa

w projekcie Polak - Europejczyk - dobry fachowiec ! realizowanym w ramach Programu Erasmus+  Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność  osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

§1

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  nr 2017-1-PL01-KA102-037978 pt. Polak - Europejczyk - dobry fachowiec! Realizowanym  w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna, Mobilność  osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
 2. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach w okresie 30.11.2017 – 29.11.2019r. 
 3. Założeniem projektu jest zwiększenie mobilności zagranicznej  uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach w celu podnoszenia i doskonalenia ich kompetencji zawodowych w środowisku  międzynarodowym. 
 4. Uczestnictwo w projekcie ma na celu:
 • zdobycie nowych umiejętności zawodowych,
 • kształtowanie umiejętności personalnych w środowisku międzynarodowym,
 • zwiększenie umiejętności językowych,
 • zwiększenie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości,
 • nawiązanie kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami z Irlandii, Hiszpanii i Portugalii,
 • poznanie kultury, historii, obyczajowości irlandzkiej, hiszpańskiej i portugalskiej.
 • Efektem uczestnictwa w projekcie będzie wzmocnienie uczestników i zmotywowanie ich do dalszej nauki i rozwijania umiejętności zawodowych,  językowych i interpersonalnych.

5.   W ramach projektu wsparcie otrzyma 78 uczniów klas trzecich, kształcący się w systemie dziennym w 4-letnim cyklu nauczania, którzy przygotowują się do egzaminów z kwalifikacji w zawodzie.

6.   Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.

 §2

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikami projektu będą uczniowie, którzy:
 • są silnie zmotywowani do udziału w projekcie,
 • posiadają podstawowe umiejętności zawodowe i chcą je podnosić,
 • posiadają umiejętności językowe, tj. znajomość języka angielskiego na poziomie intermediate,
 • są zmotywowani do kontynuowania nauki.
 1. Beneficjentami projektu będą również uczniowie (w każdej grupie jedna osoba)  zagrożeni wczesnym wypadnięciem z edukacji, tj. uczniowie, którzy nie osiągają zadowalających wyników w nauce, wykazują zaangażowanie i podejmują starania.
 1. Kandydatem na uczestnika projektu może być uczeń, który spełni następujące wymagania:
 • jest uczniem w wieku od 17-19 lat,
 • kształci się w zawodzie technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik mechatronik, technik spedytor, technik elektryk, technik mechanik,
 • posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i zaangażowania w życie szkoły,
 • ma ocenę zachowania (w ostatnim półroczu) nie niższą niż nieodpowiednia,
 • posiada dowód osobisty lub ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy (w przypadku zakwalifikowania do wyjazdu).

 §3

Szczegółowe procedury rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o:

1)  zasady równego dostępu do informacji o projekcie,

2)  równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na praktykę zagraniczną, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie itp.

3)  jasno i przejrzyście określone zasady naboru.

2.  Rekrutację  przeprowadzi  Komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.

3.  Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

4.  Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem technikum wyżej wymienionych zawodów.

5.  Uczeń ubiegający się o udział w projekcie  w wyznaczonym terminie  powinien złożyć do koordynatora administracyjnego formularz zgłoszeniowy (załącznik nr1) oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr2).

6.   Rekrutacja będzie przeprowadzana oddzielnie dla każdej mobilności.

7.  Skład Komisji rekrutacyjnej będzie powoływany do każdej mobilności.

8.  Proces rekrutacji został podzielony na dwa etapy:

1)  w pierwszym - Komisja rekrutacyjna zbierze zgłoszenia uczestników, przeanalizuje kwestionariusze zgłoszeniowe i zakwalifikuje  kandydatów,

2)  w drugim - z każdym zakwalifikowanych uczniów powołany do Komisji nauczyciel j. angielskiego  przeprowadzi rozmowę sterowaną w języku angielskim i dokona rekrutacji zgodnie  z opracowaną punktacją.

9.  Podstawowymi kryteriami będą:

1)  średnia ocen z przedmiotów zawodowych w ostatnim półroczu,

2)  ocena z języka angielskiego,

3)  zachowanie (w tym stosunek do obowiązków szkolnych),

4)  osiągnięcia szkolne  i pozaszkolne,

5)  praca społeczna,

6)  działalność w wolontariacie,

7)  sytuacja rodzinna.

10.  W rekrutacji wykorzystany zostanie system punktacji:

1)  średnia ocena z przedmiotów zawodowych uzyskanych w ostatnim półroczu:

 1. średnia powyżej 4,5 – 7pkt
 2. 4,0 – 4,5 – 6pkt
 3. 3,5 – 4,0 – 5pkt
 4. poniżej 3,5 – 1pkt

2)  ocena z języka angielskiego uzyskana w ostatnim półroczu:

 1. 6 – 6pkt
 2. 5 – 5pkt
 3. 4 – 4pkt
 4. 3 – 3pkt
 5. poniżej – 1pkt

3)  ocena zachowania uzyskana w ostatnim półroczu:

 1. wzorowe – 4pkt
 2. bardzo dobre – 3pkt
 3. dobre – 2pkt
 4. poprawne – 1pkt

4)  osiągnięcia szkolne i pozaszkolne–0-1-2pkt,

5)  praca społeczna – 0 -1-2pkt

6)  działalność w wolontariacie – 0-1-2-3pkt

7)  sytuacja rodzinna: pochodzenie z rodziny niepełnej, rozbitej, wielodzietnej–2pkt, mieszkanie na wsi–1pkt.

11.  W wyniku I etapu rekrutacji uczniowie mogą maksymalnie zdobyć 27pkt.

12.  II etapem rekrutacji  będzie sprawdzał poziom umiejętności językowych uczniów.

13.  Nauczyciel j. angielskiego, będący członkiem Komisji przeprowadzi  z kandydatami rozmowę sterowaną w j. angielskim. Kandydat może otrzymać w tej części 0-1-2-3-4 pkt.

 14.  O uczestnictwie w projekcie zadecyduje suma punktów uzyskanych w całym procesie rekrutacji.

 15.  Komisja rekrutacyjna opracuje również listę rezerwową, na wypadek rezygnacji jakiegoś beneficjenta.

16.  Lista rezerwowa dla każdej grupy wyjazdowej będzie zawierać minimum  2 kandydatów.

17.  Rekrutacja zostanie zakończona sporządzeniem przez Komisję rekrutacyjną listy rankingowej (głównej i rezerwowej) oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.

18.  Od decyzji Komisji rekrutacyjnej kandydat może się odwołać w ciągu 2 dni. W tym celu składa  Przewodniczącemu Komisji rekrutacyjnej pisemne odwołanie.

19.  Komisja przeanalizuje odwołanie i ustosunkuje się do niego w ciągu 2 dni po jego złożeniu.

 1. Kandydat otrzyma na piśmie decyzję Komisji rekrutacyjnej.
 1. Następnie Komisja rekrutacyjna ogłosi ostateczne wyniki rekrutacji.
 1. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony z listy uczestników/otrzyma naganę dyrektora szkoły/złamie regulamin szkoły lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 1. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

 § 4.

Prawa i obowiązki uczestnika projektu

 1. Każdy uczestnik ma prawo do:
 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 • otrzymania materiałów promocyjnych,
 • otrzymania certyfikatów, zgodnie z założeniami projektu,
 • otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć.

2.  Uczestnik zobowiązuje się do:

 • uczestnictwa w zajęciach z przygotowania pedagogiczno – kulturowego, (podpis na liście obecności), 
 • przygotowania Europass CV w języku polskim i angielskim,
 • uczestnictwa w kursie z języka angielskiego i do przystąpienia do testu sprawdzającego umiejętności językowe oraz w kursie języka rodzimego tj. portugalskiego, hiszpańskiego (podpisy na listach obecności),
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających,
 • czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu (ankiety ewaluacyjne, ankiety poziomu zadowolenia itp.)
 • prowadzenia dzienniczka praktyk,
 • do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi),
 • opracowania prezentacji multimedialnej przedstawiającej uczestnictwo w projekcie,
 • sporządzenia indywidualnego raportu końcowego w wyznaczonym okresie,
 • aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów,
 • niesprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie.

 

 §5

Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe informacje o projekcie:  Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego  realizowanym  w ramach programu Erasmus+ udostępnione są na stronie: http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-1/
 2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie pt. Polak - Europejczyk - dobry fachowiec! realizowanym w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna, Mobilność  osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego zawarte są w umowie nr 2017-1-PL01-KA102-037978.
 1. Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są w siedzibie szkoły, tj. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, ul. 1 Maja 4.
© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.