Open menu

Kierunki kształcenia (2)


Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik spedytor
Technik elektronik
Technik budownictwa
Technik mechanik
Technik elektryk
Technik obsługi turystycznej
 
Technik logistyk
Technik organizacji reklamy
Technik cyfrowych procesów graficznych

Technik pojazdów samochodowych

nowoscTechnik ochrony środowiska
nowoscTechnik urządzeń sanitarnych
nowoscTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIK INFORMATYK

Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Program nauczania obejmuje przedmioty niezbędne w pracy informatyka, natomiast baza sprzętowa umożliwia nabycie praktycznych umiejętności. Szkoła posiada pięć pracowni komputerowych oraz Multimedialne Centrum Informacji wyposażone w nowoczesny multimedialny sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do Internetu.

Praca absolwenta: 
* instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, 
* eksploatacja i serwis sprzętu komputerowego, 
* prowadzenie systemów oprogramowania użytkowego, 
* projektowanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi, 
* programowanie, 
* projektowanie i prowadzenie baz danych, 
* projektowanie i tworzenie stron WWW, pozyskiwanie informacji z Internetu, 
* instalowanie i prowadzenie gotowych systemów aplikacyjnych. 


Technicy informatycy mogą podejmować pracę w: 
* przedsiębiorstwach zajmujacych sie tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, 
* firmach świadczących usługi informatyczne, jak: montaż, sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, 
* firmach, przedsiębiorstwach stosujących zaawansowane technologie informatyczne,
* działach informatyki różnych przedsiębiorstw, 
* firmach zajmujących się administrowaniem lokalnych sieci komputerowych, 
* własnej firmie komputerowej. 

 

TECHNIK MECHATRONIK

Zawód szerokoprofilowy, umożliwiający wstepną specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Specjalizacja może dotyczyć: automatyzacji procesów produkcyjnych robotyki, programowania i obslugi obrabiarek sterowanych numerycznie, mechatroniki pojazdów samochodowych. Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie technik mechatronik wspólnie z CKP posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownie elektrotechniki i elektroniki; pracownię komputerowego wspomagania projektowania; pracownie wytwarzania elementów konstrukcyjnych; licencjonowane oprogramowanie CAD/CAM; Pracownia wytwarzania elementów konstrukcyjnych wyposazona jest w : obrabiarki do obróbki metali i tworzyw (obrabiarka CNC) oraz stanowiska do obróbki ręcznej.

Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w Centrum Ksztalcenia Praktycznego. Zakres umiejetnosci i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe: podstawy mechatroniki; urządzenia i systemy mechatroniczne; konstrukcje mechatroniczne; podstawy działalnosci zawodowej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakladach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakladach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych a także samodzielnie prowadzić dzialalność gospodarczą. Technicy mechatronicy moga byc zatrudnieni na stanowiskach: konstruktora, technologa, mistrza, kierownika dzialu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku, operatora i programisty CNC.

Wymagania psychofizyczne wlaściwe dla zawodu: ostrość wzroku, prawidłowe widzenie barw; prawidłowy sluch i powonienie; koordynacja zmyslowo-ruchowa; sprawnosc ruchowa rak, w szczególnosci palców; koncentracja i podzielnosc uwagi.

Absolwent szkoły ksztalcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i obsługą urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwlaszcza do: montażu i demontażu urządzeń i systemów,  programowania oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

TECHNIK SPEDYTOR

Tendencje w rozwoju gospodarczym Polski w tym udzial w Unii Europejskiej wyraznie wskazuja na rozwój wymiany miedzynarodowej, której nieodlacznym elementem jest spedycja. Mozna zatem prognozowac wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny uslug. Optymizm jest tym wiekszy, iz przez wiele lat nie ksztalcono specjalistów spedytorów na poziomie szkoly ponadgimnazjalnej.

SPEDYTOR - organizuje transport towarów importowanych eksportowanych oraz przewozonych wewnatrz kraju. Swa prace wykonuje wykorzystujac umiejetnosci obslugi komputerów, telefaksów, telefonów i innych maszyn oraz urzadzen biurowych Technicy spedytorzy moga byc zatrudniani: w przedsiebiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obslugi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiebiorstwach transportu kolejowego, miedzy innymi na nastepujacych stanowiskach: specjalista ds. spedycji krajowej i miedzynarodowej, spedytor: krajowy, miedzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, calo pojazdowy, sprzedawca uslug spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych, referent spedycyjny kierownik punktu ladunkowego, dyspozytor ladunkowy, organizator przewozów, taksator, specjalista ekspedytor ds. obslugi punktu eksploatacji.

Po ukończeniu szkoly absolwenci potrafią: opracowywac instrukcje wysylkowe i materialy informacyjne dla klientów, organizowac wyladunek towarów i ich zaladunek do samochodów, wagonów samolotów itp., sporzadzac umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadniac sposoby i miejsca dostarczenia ladunku, prowadzic rozliczenia cla, wypelniac druki SAD, organizowac odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywozonych z kraju, sporzadzac i wysylac awizo wysylkowe do klientów, prowadzic rozliczenia i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi zagranicznymi, prowadzic rozliczenia wysylki towarów, nadawac informacje faksem do klientów, przepisywac na maszynie lub komputerze potrzebne materialy, umowy i pisma, prowadzac rozmowy z klientami i kontrahentami w jezykach obcych.

Wymagania psychofizyczne wlaściwe dla zawodu spedytora: dobry stan zdrowia, odporność psychiczna na stres, umiejetność samokontroli i samooceny, umiejetność rozwiązywania problemów, zdolność pracy w grupie, dobra pamięć, wyobraźnia przestrzenna, komunikatywność, kultura osobista, podzielność uwagi, szybki refleks, otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne.

TECHNIK ELEKTRONIK 

Po ukończeniu szkoly absolwenci potrafią: zanalizowac schematy ideowe, blokowe oraz montażowe ukladów i urzadzeń elektronicznych zmontować, uruchomić i przetestować układy i urządzenia elektroniczne, zaprojektować układy elektroniczne i obwody drukowane, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie wspomagajace, zestroić i wyregulowac uklady elektroniczne obsługiwać nowoczesną aparaturę pomiarową i dokonywać pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz zinterpretować otrzymane wyniki poslugiwac sie katalogami elementów i ukladów elektronicznych oraz instrukcjami obslugi i dokumentacja serwisowa urządzeń elektronicznych wykryć usterki i naprawić układy i urządzenia elektroniczne.

Technicy elektronicy są przygotowywani do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach we wszystkich kierunkach ksztalcenia ze szczególnym uwzglednieniem elektroniki, informatyki, automatyki, telekomunikacji i innych kierunków elektroniczno-elektrycznych. Technicy elektronicy sa przygotowani do prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej oraz do podjecia pracy na stanowiskach montażu, uruchamiania i kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, testowania i serwisu urzadzen elektronicznych w: zakladach, w których sa stosowane lub produkowane urzadzenia elektroniczne, warsztatach naprawczych urzadzen elektronicznych, zakladach instalujacych urzadzenia elektroniczne, systemy alarmowe, aparature kontrolno-pomiarowa pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących sie projektowaniem urzadzeń elektronicznych.

Szkoła posiada bogate, stale uzupelniane zaplecze technodydaktyczne do realizacji tresci programowych przedmiotów zawodowych elektryczno-elektronicznych Pracownia elektroniczna: przyrządy pomiarowe do badania i uruchamiania ukladów elektronicznych (oscyloskopy, zasilacze, generatory, multimetry) stanowiska lutownicze stacje wylutownicze elementy i podzespoly elektroniczne wykorzystywane do montazu projektowanych ukladów urzadzenia i uklady elektroniczne wykorzystywane do cwiczen, wykonane przez uczniów konczacych szkole w ramach prac dyplomowych Pracownia komputerowej symulacji ukladów elektronicznych: sterowniki programowalne firmy AEG programatory pamieci pólprzewodnikowych (DATAMAN-48) 10 stanowisk komputerowych z zainstalowanymi programami: do projektowania i analizy pracy ukladów elektronicznych (SPICE i Elektronics Workbench) do projektowania obwodów drukowanych (Eagle, Accel Eda) do nauki programowania robotów ( MTS Robin) do programowania przemyslowych sterowników programowalnych firmy AEG do programowania i symulacji pracy systemów mikroprocesorowych Pracownia elektrotechniki: przyrzady pomiarowe do badania i uruchamiania ukladów elektronicznych (oscyloskopy, zasilacze, generatory, multimetry) elementy i podzespoly do cwiczen z elektrotechniki stanowiska pomiarowe firmy LEYBOLD do badania: elementów elektronicznych duzej mocy elektronicznych ukladów mocy (prostowniki, falowniki, przemienniki czestotliwosci) maszyn elektrycznych (transformatory, silniki) ukladów zabezpieczen i sterowania (lączników, styczników) stanowiska do nauki montazu instalacji elektrycznych.

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

Miejsce pracy absolwenta: Przedsiębiorstwa budowlane głównie przy przygotowywaniu i wykonywaniu robót budowlanych takich jak: budynków mieszkalnych, budynków uzytku publicznego, budowle przemyslowe i skladowe, biurach i pracowniach projektowych, organach nadzoru budowlanego, Inwentaryzacji obiektów budowlanych, przedsiębiorstwach konserwacji zabytków.

Stanowisko pracy absolwenta: w charakterze technika budowy, majstra budowy, kierownika robót, inspektora budowlanego w Urzedzie Gminy, kierownika budowy w nowoczesnych przedsiebiorstwach budowlanych w kraju i zagranicą. Po ukończeniu szkoły absolwent zdobędzie umiejetności: prowadzenie dokumentacji budowy, analizowanie dokumentacji technicznej, sporzadzania kosztorysów, wykonywanie rysunku technicznego, kierowanie robotami budowlanymi, kierowanie brygada remontowo-budowlana, wyposazenia instalacyjne budynków. Po ukonczeniu szkoly i zdaniu matury mozliwosc kontynuacji nauki na wszystkich kierunkach studiów wyższych.

W pracy technika budownictwa ogólnego na budowie ważne są następujące cechy osobowości: zainteresowanie zawodem, podejmowanie samodzielnych decyzji, umiejetność rozmawiania i współżycia z ludźmi oraz kierowanie ich pracą, odpowiedzialność, odporność psychiczna, zdolności organizacyjne, dokladność i solidność, cierpliwość, umiejetność oszczędnego gospodarowania materialami. Jeśli posiadasz kilka wyzej wymienionych cech to zdecyduj sie na zawód technika budownictwa, a umiejętności, fachową i aktualną wiedzę "budowlaną" przekażemy Ci na zajęciach w naszej szkole!

TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik bedzie w przyszlosci pracownikiem firmy (przedsiebiorstwa) albo może prowadzic samodzielnie dzialalnosc gospodarcza Absolwenci sa zatrudniani w sferze produkcyjnej (zaklady produkcyjne maszyn i urzadzen, zaklady motoryzacyjne zaklady naprawcze maszyn i urzadzen) uslugowej (stacje obslugi samochodów, zaklady naprawcze taboru samochodowego, hurtownie i sklepy z czesciami samochodowymi Technicy mechanicy nadzoruja prace: robotników wspomagaja prace inzynierów lub samodzielnie wykonuja zadania we wszystkich obszarach dzialalnosci gospodarczej zwiazanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacja maszyn i urzadzen oraz pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci potrafią: konstruować proste obiekty mechaniczne, opracowywać dokumentacje podstawowych procesów technologicznych, korzystać z komputerowego oprogramowania użytkowego wspomagajacego projektowanie, produkcję, eksploatację maszyn i urządzeń. Szkoła posiada zaplecze techniczno-dydaktyczne w postaci pracowni technicznej i silnikowej. Uczniowie w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zdobywaja umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i zakładach naprawczych oraz w pracowniach Centrum Ksztalcenia Praktycznego w zakresie planowania procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC. Absolwenci technikum są przygotowani do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach.

 

TECHNIK ELEKTRYK

Kierunek ten przygotowuje do pracy w zakladach energetycznych, elektronicznych, komunikacji, zakladach uslugowych, produkcyjnych, gdzie wymagana jest umiejetność obsługi i eksploatacji urządzeń i maszyn elektrycznych.


Praca absolwenta: 
- naprawa oraz obsługa urzadzeń i maszyn elektrycznych, 
- wykonywanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych.

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Technik obsługi turystycznej ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

 Absolwenci mogą być zatrudniani w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Mogą również podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek. Istnieje możliwość zrobienia licencji pilota turystycznego w ramach szkoły.

Miejsce pracy: w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

 

Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D oraz projektowanie publikacji. Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje min. komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Zajmuje się również projektowaniem witryn WWW, tworzeniem prezentacji multimedialnych, filmów, użytkowaniem urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych oraz kontrolą jakości produktów poligraficznych.

 

Miejsce pracy: 

Technik cyfrowych procesów graficznych ma duże możliwości podjęcia pracy. Jest on potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych i książek, a także publikacji w postaci elektronicznej.

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usług reklamowych. 


Miejsce pracy:
 
w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach d/s kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej (Public Relations),prasa, radio, telewizja.

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

będzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych, sprawdzania stanu technicznego zepołów i pojazdów, lokalizowania i usuwania uszkodzeń w pojazdach. W trakcie nauki słuchacze nie tylko poszerzą swoją wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania, ale również poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Będą dokonywali oceny stanu technicznego pojazdów z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

 

Miejsce pracy: Absolwenci kierunku będą cenionymi fachowcami nie tylko w punktach serwisujących pojazdy samochodowe. Ich wiedza będzie również bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów. Ciekawą możliwością jest również rozwinięcie własnej działalności oferującej usługi naprawczo – diagnostyczne.

 

 TECHNIK LOGISTYK 

zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Jako technik logistyk będziesz planował, organizował i kontrolował wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego. Będziesz organizował transport, zaopatrzenie, magazynowanie i dystrybucję.

Miejsce pracy: Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.  Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

nowoscTECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Absolwenci kończąc szkołę w zawodzie technik ochrony środowiska, zostaną wyposażeni  w wiedzę i umiejętności  z zakresu ochrony wód, powietrza i gleby, skutecznej ochrony przed promieniowaniem i nadmiernym hałasem. Przyszłą  pracę będą mogli wykonywać w ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków.

nowoscTECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Absolwent po ukończeniu technikum będzie przygotowany do zajmowania się utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci. Jego praca będzie polegała na  usuwaniu awarii, pracach konserwacyjnych, modernizacji, a także  rozbudowie istniejących i budowie nowych sieci.


nowosc
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych dotyczących organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej ich konserwacją i obsługą.

 

 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.