Technik budownictwa

zobacz film z informacją o zawodzie

Warunkiem uzyskania tytułu technika budownictwa jest zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.budowlaniec

  •  Kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa od roku szkolnego 2018/2019:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

  • Uczniowie, którzy kontynuują naukę w zawodzie technik budownictwa zdają egzaminy w trzech kwalifikacjach:

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Umiejętności absolwenta 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa w zawodzie murarz-tynkarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania określonych robót budowlanych;
  • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
  • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
  • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

 Przedmioty zawodowe przygotowujące do zdobycia kwalifikacji: 

1. Rysunek techniczny

2. Technologia robót murarskich i tynkarskich

3. Organizacja robót budowlanych

4. Kosztorysowanie w budownictwie

5. Język obcy zawodowy w budownictwie

6. Działalność gospodarcza w budownictwie

7. Dokumentacja techniczna

8. Roboty murarskie i tynkarskie

9. Nadzór robót budowlanych

10. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

11. Praktyki zawodowe

 


 CELE KSZTAŁCENIA TECHNIKA BUDOWNICTWA

Program nauczania pozwoli na przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadaniem naszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe są uwarunkowane zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów.

Program nauczania dla zawodu technik budownictwa uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania i uczenia się.

Program uwzględnia zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:

1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

8) umiejętność pracy zespołowej.

 

 


 

Wycieczki zawodowe

 

 

© 2017 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok