Kierunki kształcenia z elementami OZE

Drukuj

logo upProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TECHNIK BUDOWNICTWA
+ budownictwo pasywne i energooszczędne

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Obowiązujący w Technikum nr 2 w Starachowicach program kształcenia w zawodzie, oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.:

 • Rysunek techniczny
 • Technologia robót murarskich i tynkarskich
 • Organizacja robót budowlanych
 • Kosztorysowanie w budownictwie
 • Język obcy zawodowy w budownictwie
 • Działalność gospodarcza w budownictwie
 • Dokumentacja techniczna
 • Roboty murarskie i tynkarskie
 • Nadzór robót budowlanych
 • Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie
 • Praktyki zawodowe


obejmuje dodatkowe treści:

 • budowa i dokumentacja domów energooszczędnych i pasywnych;
 • rysunek techniczny domu pasywnego i energooszczędnego, wykorzystanie oprogramowania komputerowego;
 • właściwości i dobór materiałów budowlanych stosowanych w domach pasywnych i energooszczędnych; 
 • dobór optymalnych źródeł pozyskiwania ciepła do ogrzewania budynków energooszczędnych i pasywnych;
 • instalacje domowe sterowane elektronicznie „inteligentny dom” i fotowoltaiczne;
 • rodzaje instalacji budowlanych – odzysk ciepła z powietrza-rekuperacja, wentylacja mechaniczna, pompa ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne.

TECHNIK ELEKTRYK
+ instalacje OZE

Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych.

Obowiązujący w Technikum nr 2 w Starachowicach program kształcenia w zawodzie, oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.:

 • elektrotechnika i elektronika;
 • maszyny i urządzenia elektryczne;
 • instalacje elektryczne;
 • działalność gospodarcza w branży elektrycznej;
 • język obcy w branży elektrycznej;
 • pomiary w elektrotechnice i elektronice;
 • montaż maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • montaż instalacji elektrycznych;
 • obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • praktyki zawodowe;


obejmuje dodatkowe treści:

 • przepisy prawne dotyczące instalacji fotowoltaicznych, solarnych i grzewczych zasilanych pompami ciepła;
 • materiały stosowane w urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 • rodzaje urządzeń i instalacji zasilanych z odnawialnych źródeł energii;
 • budowa i zasada działania fotoogniw, pomp ciepła i kolektorów słonecznych;
 • osprzęt instalacyjny PV – regulator ładowania, przetwornica napięcia;
 • wymagania eksploatacyjne instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, dobór parametrów instalacji;
 • zasady montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pomp ciepła.

TECHNIK MECHATRONIK
+ urządzenia i systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii


Technik mechatronik posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowany jest do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Obowiązujący w Technikum nr 2 w Starachowicach program kształcenia w zawodzie, oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.:

 • elektrotechnika i elektronika;
 • technologie i konstrukcje mechaniczne;
 • pneumatyka i hydraulika;
 • urządzenia i systemy mechatroniczne;
 • działalność gospodarcza w branży mechatronicznej;
 • język obcy w branży mechatronicznej;
 • pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych;
 • techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne;
 • wykonywanie pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki;
 • obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowanie i programowanie w mechatronice;


obejmuje dodatkowe treści:

 • automatyka i obsługa urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 • dobór narzędzi i elementów do wykonywania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 • układy sterowania wytwarzaniem i zużyciem energii pochodzącej z OZE;
 • montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych dla instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wodnych;
 • przegląd, konserwacja i naprawa podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych w układach współpracujących z OZE;
 • dokumentacja techniczna urządzeń i systemów mechatronicznych, elementów i układów automatyki wykorzystujących odnawialne źródła energii, wykorzystanie oprogramowania CAD/CAM.

 

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
+ racjonalne wykorzystanie zasobów OZE


Technik ochrony środowiska jest przygotowany do badania stanu środowiska, monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby, planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami oraz planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Obowiązujący w Technikum nr 2 w Starachowicach program kształcenia w zawodzie, oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.:

 • stan i zasoby środowiska;
 • ochrona wód;
 • ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami;
 • gospodarka odpadami oraz ochrona gleb;
 • działalność gospodarcza w ochronie środowiska;
 • język obcy w ochronie środowiska;
 • monitoring środowiska;
 • organizacja prac w ochronie środowiska;
 • komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska;
 • praktyki zawodowe


obejmuje dodatkowe treści:

 • wpływ energetyki odnawialnej na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń;
 • budowa i zasady działania elektrowni wodnych;
 • wykorzystanie energii geotermalnej i cieplnej powietrza;
 • budowa i zasady działania pomp ciepła;
 • zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne;
 • biogazownie w oczyszczalni ścieków;
 • biogazownie na składowisku odpadów;
 • odzysk energii cieplnej z powietrza - rekuperacja;
 • środowiskowe uwarunkowania elektrowni wiatrowych;
 • utylizacja odpadów powstających przy produkcji i eksploatacji modułów fotowoltaicznych i absorberów kolektorów słonecznych.


TECHNIK URZADZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Opis kierunku

Absolwenci Technikum nr 2 w Starachowicach w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.
Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizacje w zakresie między innymi energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Absolwenci Technikum mogą kontynuować naukę na wielu uczelniach wyższych, w tym m.in. na kierunkach energetyka, elektrotechnika, inżynieria środowiska. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii
i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości.

Treści kształcenia

 • odnawialne źródła energii - zasoby, pozyskiwanie, projektowanie i wykorzystywanie w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy;
 • technologie odnawialnych źródeł energii, ekologiczne skutki przetwarzania energii, podstawy prawne ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, a także elementy polityki energetycznej w Polsce;
 • analogowe i cyfrowe systemy pomiarowe, numeryczne systemy sterowania i regulacji oraz wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych.


Umiejętności

 • projektowanie i nadzorowanie instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej – kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, w obiektach przeznaczonych do ogrzewania i poboru ciepłej wody, w domach mieszkalnych, budynkach biurowych lub zakładach przemysłowych;
 • nadzorowanie i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych;
 • sprawowanie nadzoru technicznego w administracji państwowej w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji instalacji sanitarnych;
 • prowadzenie prac badawczych, uzupełniających, pomiarowych i pomocniczych w ramach własnej działalności gospodarczej.


Kwalifikacje

 • określanie warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej;
 • planowanie pracy związanej z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej; 
 • dobieranie urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • organizowanie i nadzorowanie prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energii odnawialnej;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 
 • wykonywanie montażu urządzeń tj. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły opalane biomasą, wentylatory, sprężarki;
 • kontrolowanie działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowanie systemów energetyki odnawialnej;
 • przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki energią;
 • stosowanie technik komputerowych do realizacji zadań zawodowych związanych z energetyką odnawialną;
 • badanie wpływu obiektów energetycznych na środowisko.


Możliwości zatrudnienia

 • firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej;
 • serwisy obsługi w/w urządzeń;
 • firmy zajmujące się montażem kotłowni ekologicznych;
 • firmy dystrybutorskie i doradcze zajmujące się urządzeniami odnawialnych źródeł energii;
 • hurtownie instalatorstwa sanitarnego;
 • centra ekologicznych systemów grzewczych;
 • organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się odnawialnymi źródłami energii;
 • zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energie elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne) ;
 • administracja publiczna, banki gdzie potrzebny będzie doradca techniczny do zaopiniowania dokumentacji technicznej instalacji (np. po to aby przyznać osobie zainteresowanej korzystny kredyt);

 


Copyright 2011. By Hostgator | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.